חוק קביעת גיל

חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963

מעמד אישי ומשפחה – בימ"ש לענייני משפחה – קביעת גיל – עורך דין משפחה

חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963*

סמכות לקבוע גיל (תיקון מס' 1)  תשנ"ה-1995

 1. הסמכות ליתן פסק דין הצהרתי בבקשה לקביעת גילו של אדם, תהיה בידי בית המשפט לעניני משפחה.

שינוי קביעת גיל

 1. נקבע גיל לפי חוק זה, רשאי אדם מעונין לבקש מבית משפט השלום שינוי הקביעה על סמך ראיות שלא היו לפני בית המשפט; אולם אם הוגשה הבקשה לשינוי קביעת הגיל על ידי אדם שלפי בקשתו נקבע הגיל, רשאי בית המשפט שלא להיזקק לראיות שהמבקש יכול היה להביא לפני בית המשפט בשעת הדיון בבקשה הקודמת.

ערעור בשופט אחד

 1. בערעור על פסק דין של בית משפט שלום לפי חוק זה ידון בית המשפט המחוזי בשופט אחד.

סטיה מדיני הראיות

 1. בדונו בקביעת גיל או בשינוי קביעת גיל לפי חוק זה רשאי בית המשפט לסטות מדיני הראיות אם, מטעמים שירשום, ראה לעשות כן לשם גילוי האמת.

דין גיל שנקבע

 1. נקבע גילו של אדם לפי חוק זה, יהא זה גילו לכל ענין.

הגדרות

 1. לענין חוק זה, "גיל" – לרבות גיל מינימלי, גיל מכסימלי ומתח גילים.

הזמנת פוקד

 1. הוגשה בקשה לקביעת גיל, או לשינויה, והדבר עשוי להשפיע על חובתו של אדם על פי חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב], ימציא בית המשפט העתק מן הבקשה לפוקד כמשמעותו באותו חוק (להלן – פוקד) ויזמינו להופיע כצד בבירור הבקשה. שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבטחון, יקבע בתקנות את סוגי הבקשות שעליהן תחול הוראה זו.

תיקון חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב]

 1. בתוספת לחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב] –

(1)  בסעיף 3 לאחר פסקה (2) יבוא:

"(2א) נקבע לאדם מתח גילים רואים אותו לענין חובת שירות בטחון לפי חוק זה כמי שנולד באמצע התקופה של מתח הגילים.";

(2)  בסעיף 4, במקום "מבית המשפט המחוזי" יבוא "מבית משפט השלום"; והמלים "לענין חוק זה" – יימחקו.

(3)  לאחר סעיף 4 יבוא:

"שינוי קביעת גיל לפי בקשת הפוקד

4א.   נקבע גילו של אדם, או שונתה הקביעה, לפי חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963, רשאי הפוקד, אם לא הוזמן להופיע בבירור הבקשה כאמור בסעיף 7 לאותו חוק, לבקש מבית משפט השלום שינוי הקביעה, ורשאי הפוקד לעשות כן אף אם אין בידו ראיות נוספות על אלו שהיו בפני בית המשפט; בבירור בקשה זו רשאי הפוקד לחקור את האדם ועדים שהעידו בבירור בקשה קודמת לקביעת גילו או לשינויה.";

(4)  סעיפים 9-6 בטלים.

בדיקות

 1. הוגשה בקשה לקביעת גיל או לשינוייה, ופוקד הוא צד לבירורה, חייב מי שמבקשים את קביעת גילו להיבדק כל בדיקה רפואית על-ידי ועדה רפואית לפי חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בדיקה אחרת, שבית המשפט ימצא לנכון שייעשו – לשם קביעת הגיל; ורשאי בית המשפט לקבוע את הגיל אף על סמך מסקנות הבדיקה לבדן.

חובת שירות סדיר

 1. מי שגילו נקבע או שונה לפי חוק זה לאחר שנמצא כשר לשירות לפי חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב], ולא פוטר מחובת שירות סדיר או לא סיימו, ימשיך להיות חייב בשירות סדיר אף אם לא היה חייב בו על פי הקביעה או שינויה.

תיקון חוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953

 1. בסעיף 104 לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953 בסופו יבוא:

"אולם לא תהיה לו סמכות לקבוע גילו של אדם, אלא לצורך סעיף 72 בתחום מתח גילים שנקבע לפי חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963".

הוראות מעבר

 1. ענין שהיה תלוי ועומד בבית משפט או בבית דין ערב תחילתו של חוק זה, ינהגו בו כאילו לא היה חוק זה בתקפו.

תקנות

 1. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי דין בהליכים לפי חוק זה.

לוי אשכול                         דב יוסף

ראש הממשלה                          שר המשפטים

שניאור זלמן שזר

נשיא המדינה

גפני

* פורסם ס"ח תשכ"ד מס' 407 מיום 18.11.1963 עמ' 7 (ה"ח תשכ"ג מס' 544 עמ' 140).

תוקן ס"ח תשנ"ה מס' 1537 מיום 7.8.1995 עמ' 398 (ה"ח תשנ"ה מס' 2330 עמ' 153) – תיקון מס' 1 בסעיף 16 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995; $$$ ר' סעיף 27 לענין הוראות מעבר.

 1. (א) הקמת בתי משפט לעניני משפחה, שידונו בכלל עניני המשפחה, תושלם ככל הארץ, לא יאוחר מתום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה.

(ב) הוקם בית משפט לעניני משפחה, תוקם בו יחידת סיוע, כאמור בסעיף 5, לא יאוחר מתום ששה חודשים מיום הקמתו.

(ג) תובענות או סוגי תובענות בעניני משפחה, שהיו תלויות ועומדות ביום תחילתו של חוק זה בבית משפט מחוזי או בבית משפט שלום, רשאי מנהל בתי המשפט באישור שר המשפטים להורות בצו על העברתן לבית משפט שלום, שהוסמך לשבת בבית משפט לעניני משפחה, לאחר תיאום עם הנשיאים של בתי המשפט הנוגעים בדבר; בית המשפט שאליו הועברה תובענה כאמור רשאי להמשיך ולדון בה מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), רשאי נשיא בית המשפט שבו נדונה התובענה, לבקשת בעל דין, להורות כי התובענה תמשיך להידון באותו בית משפט.

 

משרד עורכי דין • עורך דין משפחה • עורך דין אזרחי • עורך דין מסחרי • עורך דין פירוק שותפות • עורך דין ירושה