מידע רלוונטי

הקמת חברה בע"מ- רישום חברה בע"מ

משרד עורכי דין מסחרי רעות אליהו- עורך דין מסחרי

הקמת חברה בע"מ– מה עושים לצורך רישום חברה בע"מ, מה נדרש לצורך הקמת חברה בע"מ ומהם התנאים להקמת חברה בע"מ, הכל כאן במדריך המלא של רישום חברה בע"מ.

מהי חברה בע"מ?

חברה בע"מ הינה התאגדות של מספר אנשים, או אדם אחד לצורך ביצוע פעילות עסקית למטרות רווח. הבעלות בחברה בע"מ היא באמצעות מניות המחולקות לבעליה, שהינם בעלי מניות החברה.

מי רשאי להקים חברה בע"מ?

בהתאם לסעיף 2 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להקים חברה בע"מ, ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות ואינן נוגדות את תקנת הציבור.

חברה בע"מ יכולה להיות מוקמת על ידי מספר בעלי מניות אך גם על ידי בעל מניות אחד וזאת, בהתאם לסעיף 3 לחוק החברות.

איך בוחרים שם לחברה?

במהלך הקמת חברה בע"מ/ רישום חברה בע"מ, החברה יכולה להירשם בכל שם אשר יימצא בעל המניות לנכון, ובתנאי כי השם הועבר לאישורו של רשם החברות. הרשם בוחן את השם אשר הוצע לחברה ובודק כי לא קיים תאגיד הרשום כדין בישראל בעל שם דומה, או שם הדומה לו עד כדי טעות וכן, כי לא קיים בעל סימן מסחר רשום או בעל שם דומה עד כדי להטעות.
במידה והרשם סבור שבשם אשר נרשם בטופס הקמת חברה בע"מ / רישום חברה בע"מ, יש משום תרמית או הטעייה או עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, יסרב הרשם לבצע הקמת חברה בע"מ / רישום חברה בע"מ. במקרה מעין זה, בעל המניות יידרש להציע שם חלופי (מומלץ וגם נדרש להגיש לרשם את הבקשה עם מס' שמות חלופיים).

לאחר ביצוע רישום חברה בע"מ, החברה תהיה רשאית, באישור הרשם, לשנות את שמה.

מה היתרונות בפתיחת חברה בע"מ?

באופן כללי, פתיחת חברה בע"מ עדיפה על פני פעילות עסקית עצמאית בתור עוסק מורשה, היות ולחברה בע"מ יתרונות רבים אשר הופכים את הפעילות העסקית באמצעותה לעדיפה. היתרונות בפתיחת חברה בע"מ על פני פעילות עסקית בתור עוסק מורשה הינם, בין היתר:

תשלומים לביטוח לאומי– חיסכון משמעותי בתשלומי הביטוח לאומי- עצמאי, אשר מבצע את הפעילות העסקית שלו בתור 'עוסק מורשה' מחוייב לשלם ביטוח לאומי ודמי בריאות בגין כלל הכנסותיו. לעומת זאת, אם הפעילות העסקית הינה בתור חברה בע"מ, התשלומים לביטוח לאומי ולדמי הבריאות ישולמו אך ורק מהמשכורת שימשוך מהחברה. יתרת רווחי החברה יימשכו כדיבידנד אשר בגינם לא משלמים ביטוח לאומי ודמי בריאות היות והינם פטורים מכך.

תשלומים מופחתים למס הכנסה לעומת עוסק מורשה– עצמאי הפועל כעוסק מורשה, משלם מס הכנסה לפי מדרגות מס הקבועות, בהתאם להכנסותיו. בידי החברה בע"מ אפשרות לדחות את תשלום מס על הדיבידנד ע"י חלוקת הרווחים (וכך גם ניתן להמנע מתשלום מס יסף), תוך מינוף הרווחים הצבורים בחברה למימון פעילויות או השקעות נוספות שברצונה לבצע. לפיכך, דחייה או הימנעות מחלוקת רווחים מביאים למצב בו חבות המס על הכנסות פעילותה של חברה בע"מ הינה כמחצית מזו המוטלת על פעילות עצמאית בתור עוסק מורשה.

חברה בע"מ הינה אישיות משפטית נפרדת- בהתאם לעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת, בעל מניות בחברה בע"מ מוגן מבחינה משפטית, מלבד מצבים חריגים. עוסק מורשה הצובר חובות יהא חייב בהם באופן אישי, כך גם במקרים של אחריות וחשיפה לתביעות משפטיות. לעומת זאת, חברה בע"מ הינה יישות משפטית נפרדת אשר מופרדת מבעלי מניותיה. כך שבמידה והחברה נקלעת לקשיים כלכליים והיא חדלת פירעון הנושים יוכלו לתבוע אך ורק את החברה ולא יוכלו לתבוע את בעלי המניות באופן אישי.

איך מקימים חברה בע"מ- איך פותחים חברה בע"מ?

לצורך רישום חברה בע"מ / הקמת חברה בע"מ יש להגיש לרשם החברות בקשה שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים ואשר יכללו:

1. עותק של התקנון.
2. הצהרת בעלי מניות.
3. הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים.

בטופס רישום הקמת חברה בע"מ הנכם נדרשים לציין את מטרות החברה תוך ציון  מטרותיה של החברה בתקנונה על ידי קביעה של אחת מאלה:

• לעסוק בכל עיסוק חוקי.
• לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עסקים שפורטו בתקנון.
• לעסוק בסוג עיסוקים שפורטו בתקנון.

תקנון החברה יכלול את הפרטים האלה:

1. שם החברה.
2. מטרות החברה.
3. הזכויות והחובות של בעלי המניות של החברה.
4. הוראות על דרך ואופן ניהול החברה.
5. פרטים בדבר הון המניות הרשום כאמור בסעיף 33, 34 לחוק החברות.
6. פרטים בדבר הגבלת האחריות, כאמור בסעיף 35 לחוק החברות.
7. כל הוראה אחרת אשר בעלי המניות בחברה ימצאו לנכון.

טופס בקשה לרישום חברה

1. יש להגיש טופס בקשה לרישום חברה לפי טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 .
2. הפרטים בטופס יהיו זהים לפרטים בתקנון החברה.
3. הטופס יוגש ע"י בעל/י המניות בלבד (אפשרי שרק אחד מבעלי המניות יחתום על הטופס).
4. חתימת מגיש הבקשה על גבי הטופס תאומת בתצהיר בפני עורך דין חברות.

החברה רשאית לשנות את התקנון בהתאם להחלטה אשר תתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה (אלא אם כן נקבע בתקנון אחרת).

טופס הצהרת דירקטורים ראשונים

1. יש להגיש טופס הצהרת דירקטורים ראשונים לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) תש"ס -1999.
2. יש להקפיד לסמן ולמלא בטופס  את ההצהרה  המתאימה  (קיימת הצהרה בנוסח המתאים לדירקטור יחיד או  בנוסח המתאים לתאגיד כאשר תאגיד מתבקש לציין את פרטיו של האדם שיכהן מטעמו).
3. חתימת המצהיר תאומת בתצהיר בפני עורך דין חברות.

הצהרת בעלי מניות

1. הבקשה לרישום חברה מכילה בתוכה הצהרת בעלי מניות. לפיכך, כאשר לחברה יש רק בעל מניות אחד אשר חתם עבר על הבקשה, הרי שאין צורך בהגשת הצהרה נוספת.
2. ככל שלחברה יש יותר מבעל מניות אחד,  יש צורך שבעלי המניות האחרים אשר לא חתמו על הבקשה לרישום חברה, יצרפו לבקשה את הצהרתם.
3. נוסח הצהרת בעלי מניות  לגבי יחיד ולגבי תאגיד מצוי בסעיף  1 בטופס בקשה לרישום חברה  (טופס 1  שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) תש"ס -1999 ).
4. עורך הדין חברות יאמת את חתימות בעלי המניות הראשונים, ויזהירם בתצהיר באופן מלא.

אסמכתא על תשלום אגרת רישום חברה

לבקשה לרישום חברה יש לצרף אסמכתא המעידה על תשלום האגרה לפתיחת החברה. הפרטים שיצוינו על גבי שובר תשלום האגרה לרישום חברה יהיו זהים לפרטים שמופיעים על גבי מסמכי בקשת הרישום- שם החברה המוצע/ שם הדירקטור/ שם בעל המניה/ מגיש הבקשה – עו"ד מטעם החברה.

עלות האגרה לרישום חברה- 2,606 ש"ח [נכון לינואר 2017].

הוראות החוק הרלוונטיות לרישום חברה בע"מ:

חוק החברות, התשנ"ט-1999, 25-35, 23, 15-19, 8-10, 1-5
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) תש"ס -1999, תקנה 1 , תקנה 16
תקנות החברות (אגרות), תשס"א – 2001, תקנה 2

משרדנו עוסק ברישום חברות ומלווה את לקוחותיו מתחילת ההליך ועד לסיומו, תוך מתן ייעוץ משפטי שוטף .

 

משרדנו דוגל במתן שירות אישי, מהיר ומקצועי!

 

לפרטים נוספים התקשרו עכשיו: 074-7047104

 

לשירותים נוספים בענייני עורך דין חברות:               למאמרים בנושא משפט מסחרי וחברות ולמידע נוסף ראה גם:

• הקמת חברה בע"מ- שירות מלא.                             • הקמת חברה- כל מה שצריך לדעת לפני רישום חברה.
• פתיחת חברה בע"מ.                                                • פתיחת עוסק מורשה או חברה? יתרונות וחסרונות- המדריך
• פתיחת חשבון בנק לחברה.                                     • רישום זכויות יוצרים.
• עריכת הסכם מייסדים לחברה.                               • סודות מסחריים.
• רישום חברת חוץ בישראל- רישום חברה זרה.

זקוק למידע נוסף?

למידע נוסף, הערכת תביעתכם או לקבלת ייעוץ משפטי בנושא אנא פנו אלינו בטל'. 074-7047104 או צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.

משרד עורכי דין • עורך דין מסחרי • עורך דין חברות