פירוק חברת יחיד

פירוק חברת יחיד מרצון – עורך דין פירוק חברת יחיד מרצון                               
5/5 – (47 votes)

 

עורך דין פירוק חברת יחיד מרצון  – עורך דין פירוק חברת יחיד – פירוק חברה במסלול מקוצר–  פירוק חברה במסלול המקוצר – עורך דין חיסול חברת יחיד – פירוק חברה – עו״ד פירוק חברת יחיד מרצון 

 

משרדנו מעניק שירות מלא ומהיר לפירוק חברה בע”מ במינימום עלויות ומינימום זמן על מנת שתוכלו לסיים את הפעילות העסקית במהרה ולחסוך בהוצאות מיותרות. ההליך כולל פירוק החברת יחיד וחיסולה ברשם החברות בליווי צמוד של עורך דין מומחה בדיני חברות ופירוק חברות בע״מ. 

 

עורך דין פירוק חברת יחיד ממשרדנו יערוך עבורך את כל המסמכים הרלוונטיים לפירוק החברה ברשם החברות ויגישם לרשם החברות וילווה אתכם עד לסיום ההליך בחיסולה של החברה. פנו אלינו על מנת לבחון מהי הדרך המתאימה והנכונה עבורכם לפירוק חברה בע״מ במינימום זמן ועלויות.

משרדנו מעניק ייעוץ טלפוני ראשוני ללא עלות ע"י עורך דין פירוק חברה מרצון המומחה בדיני חברות. 

 

 

הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר- פירוק חברת יחיד

 

פירוק חברה מרצון ברשם החברות (עם תצהיר כושר פירעון) יכול להתבצע בשני דרכים:

פירוק חברה מרצון במסלול הרגיל– הכוונה לפירוק חברה בעלת שני בעלי מניות או יותר.

פירוק חברה במסלול מקוצר– הכוונה לפירוק חברת יחיד, הכוונה חברות שיש בהן בעל מניות אחד (אדם פרטי ולא תאגיד) המכהן גם כדירקטור היחיד בחברה.

הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר מומלץ מאוד לחברות שאינן פעילות כלל, או לחלופין, חברות שבבעלותן מעט מאוד נכסים או התחייבויות, אשר באפשרותן לבצע מימוש נכסים וסילוק התחייבויות בתקופת זמן של ארבעה עד שישה חודשים. היתרון בפירוק חברה במסלול מקוצר הוא לוחות הזמנים של ההליך המאפשרים פירוק חברה בתוך זמן מקוצר (בהשוואה למסלול הרגיל).

 

פירוק חברה מרצון  במסלול מקוצר מתבצע בשני שלבים, כאשר מבוצע שימוש בטפסים מובנים ואחידים המאפשרים את פירוק החברה בזמן מקוצר:

 

עורך דין פירוק חברת יחיד מרצון | השלב הראשון של פירוק חברת יחיד מרצון- הצהרת כושר פירעון

 

השלב הראשון בהליך פירוק חברת יחיד מרצון במסלול המקוצר- הצהרת כושר פירעון. הליך פירוק חברת יחיד מרצון במסלול המקוצר מתחיל עם חתימה על תצהיר כושר פירעון על גבי טופס 'הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר – שלב ראשון'. על תצהיר כושר הפירעון חותם הדירקטור של החברה (שהוא גם בעל המניות במקרה של חברת יחיד) במסגרתו מצהיר הדירקטור כי לאחר שבדק היטב את מצב עסקי החברה הוא בא לכלל דעה שיש בידי החברה לשלם את חובותיה במלואם תוך שניים עשר חודשים לאחר תחילת פירוקה. על התצהיר להיחתם בפני עורך דין שיאמת את חתימת המצהיר כדין.

בד בבד עם החתימה על תצהיר כושר הפירעון, יש למלא את טופס השלב הראשון במסגרתו יש להפקיד על מילוי הפרטים של החברה ובעל מניותיה/ הדירקטור שלה, והודעה על זהות המפרק (המפרק יכול להיות גם אותו בעל מניות/דירקטור יחיד) הטופס ייחתם בידי מפרק החברה. 

במקביל לחתימה על תצהיר כושר הפירעון וטופס השלב הראשון, יש למלא 'בקשה לפרסום מודעה בדבר פירוק מרצון של חברת יחידאשר נשלחת אל מחלקת רשומות במשרד המשפטים. על מפרק החברה למלא את טופס הבקשה לפרסום ברשומות ולחתום במקום המתאים לכך. אל הבקשה מצורפים שני העתקי המודעה לפרסום ברשומות. היות והמודעה כוללת הודעה על פירוק מרצון והודעה על כינוס אסיפה סופית, יש למלא את המועדים הרלוונטיים (על המועד להיות בטווח של ארבע עד ששה חודשים ממועד ההחלטה על פירוק החברה). לאחר מכן, על המפרק לחתום על שני העתקי ההודעה במקור (העתקים לא יתקבלו) ולצרף אליהם קבלה על תשלום אגרת פרסום ברשומות. לחץ כאן לתשלום האגרה

חשוב מאוד – יש לשלוח את טופס הבקשה לפרסום ברשומות (בצירוף העתקי ההודעות ואגרת הפרסום) אל מחלקת רשומות בתוך 7 ימים ממועד החתימה על תצהיר כושר הפירעון!

 

לאחר ביצוע הפרסום ברשומות, יש לצרף לטופס השלב הראשון העתק מפרסום ההודעה כפי שפורסמה ברשומות יחד עם אישור דואר רשום על משלוח ההודעה לפרסום ברשומות, ולשלוח אותם לרשם החברות כדי לקבל את אישורו על תצהיר כושר הפירעון ומינוי המפרק, זאת כדי שיהיה ניתן להתקדם לשלב השני (והאחרון). בדרך כלל זמן הטיפול בבקשה הינו עד 45 ימי עסקים ממועד קבלתה.

לנוחיותכם, את הפרסום ברשומות ניתן למצוא בילקוט הפרסומים של מחלקת רשומות במשרד המשפטים. מומלץ להתקשר למחלקת רשומות לאחר שליחת הבקשה לפרסום ולוודא באיזה מספר ילקוט התפרסמה ההודעה על פירוק החברה.

לאחר משלוח טופס השלב הראשון לרשם החברות בצירוף הפרסום ברשומות, יבחן אותה הרשם ועם אישורה ישלח אישורים בדבר אישור תצהיר כושר הפירעון ומינוי המפרק שכותרתם 'אישור בדבר רישום הודעה על תצהיר כושר פירעון', 'רישום הודעה על טיפול במפרקים' ו-'אישור בדבר רישום הודעה על פירוק מרצון – הודעת מפרק'.

עם קבלת אישור רשם החברות, ניתן להמשיך לשלב השני והאחרון של פירוק החברה. לאחר אישור רשם החברות בדבר אישור תצהיר כושר הפירעון ומינוי מפרק לחברה, תיכנס החברה לסטאטוס של 'פירוק מרצון' ויהיה ניתן להמשיך לשלב השני של הליך פירוק החברה במסלול מקוצר.

 

עורך דין פירוק חברת יחיד מרצון | השלב השני של פירוק חברת יחיד מרצון- כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק

 

במסגרת השלב השני בהליך פירוק חברת יחיד מרצון במסלול המקוצר

השלב השני בפירוק חברת יחיד מרצון במסלול המקוצר- כינוס אסיפה כללית ומנוי מפרק. במסגרת שלב זה יש למלא את טופס 'הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר – שלב שני'. טופס השלב השני כולל דוח מפרק על סיום פירוק מרצון ובקשה לפטור מתשלום אגרות לרשם החברות. את טופס השלב השני יש למלא ולשלוח לאחר מועד האסיפה הסופית, כפי שפורסם ברשומות.

במסגרת מילוי הטופס השני, על המפרק למלא את הפרטים הבאים:

1.  את מועד כינוס האסיפה הסופית במועד שנקבע בפרסום ברשומות.

2.   כי לחברה לא נותרו נכסים, התחייבויות וחובות, או לחלופין, שסכומם הוא 0 ₪. במידת הצורך, ניתן לרשום כיצד מומשו/סולקו הנכסים/התחייבויות של החברה.

3.  מילוי בקשה לפטור בגין אגרות שנתיות שלא שולמו (פירוט מורחב בהמשך)

4.    מילוי פרטי המפרק (שם מלא, מען, ת.ז, טלפון, פקס, דוא"ל). לאחר מילוי הפרטים הנ"ל, על המפרק מכן לחתום על הטופס ולשלוח אותו לרשם החברות, בצירוף כל האסמכתאות הרלוונטיות לצורך קבלת פטור מאגרות.

יצוין, כי רק במסגרת הליך של פירוק חברה ניתן לקבל פטור מתשלום אגרות לרשם החברות. המסמכים הנדרשים לצורך קבלת הפטור מאגרות הם תצהיר אי פעילות ואסמכתאות בדבר היעדר פעילות החברה ברשות המיסים. לעניין תצהיר אי פעילות, טופס השלב השני כולל תצהיר אי פעילות עליו יש לחתום בפני עו"ד. כמו כן, אל הבקשה לפטור יש לצרף אישורים מרשות המיסים – אגף מס הכנסה ואגף המע״מ – המעידים כי החברה לא פתחה תיק או נרשמה כחייבת במס, או לחלופין, כי נסגר התיק תוך ציון המועד בו נסגר התיק. במידה ולא ניתן להמציא אישורים מרשות המיסים, יש להגיש אישור העדר פעילות מרואה החשבון המבקר של החברה (הנכלל בטופס השלב השני), בצירוף העתק מדוחות היעדר הפעילות (דוחות אפס) שהוגשו למס הכנסה בגין כל שנה בגינה מבוקש הפטור. במקרים מיוחדים, ניתן להגיש אישורים שונים מאת רשות המיסים המעידים היעדר פעילות בחברה לצורך קבלת הפטור.

לאחר מילוי טופס השלב השני והמצאת כל המסמכים הנדרשים בגין פטור מתשלום אגרות (ככל שאלה נדרשים), יש לשלוח את המסמכים לרשם החברות כדי לקבל את אישורו בדבר חיסול החברה. בדרך כלל, זמן הטיפול בבקשה הינו עד 45 ימי עסקים ממועד קבלתה. במידה וקיימת בעיה כלשהי עם המסמכים שנשלחו לרשם, תישלח הודעה על סירוב חיסול החברה ובה יפורט אלו מסמכים יש לצרף או לתקן כדי לחסל את החברה. עם קבלת אישור רשם החברות על חיסול החברה יבוא לסיומו המוצלח הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר.

 
 

שירות פירוק חברה מרצון על ידי עורך דין מומחה 

משרדנו מעניק שירות פירוק חברה מרצון מהיר בליווי מקצועי ואישי של עורך דין מומחה בדיני חברות לאורך כל הליך פירוק החברה, על מנת להבטיח פירוק חברה במהירות, ביעילות, ללא בעיות ובמחיר משתלם! 

 

 

הליך פירוק חברה בע״מ במשרדנו מבוצע בשלושה שלבים פשוטים!

 

1. מסירת פרטי החברה

2. חתימה על מסמכי הפירוק בפני עו"ד מומחה

3. פירוק החברה וקבלת פטור מאגרות.

 

זקוק לעורך דין פירוק חברת יחיד מרצון?

פנו אלינו עוד היום להתחיל בהליך מהיר של פירוק חברה מרצון, אנו נערוך ונגיש עבורכם את כל המסמכים הרלוונטיים בהתאם להליך פירוק החברה מרצון המתאים לנסיבות שלך, אשר יביאו לסיום פעילות החברה וחיסולה ברשם החברות בצורה מהירה ויעילה. 

 

כאשר אתם פונים אל משרד עורכי הדין לפירוק חברה מרצון אליהו ושות׳ תמצאו אוזן קשבת וסיוע מקצועי במציאת פתרונות מהירים, יעילים ואיכותיים לפירוק חברה וחיסולה בצורה מהירה מקצועית ויעילה, מינימום זמן ועלויות.  

 

אני זמינים 24/7 דרך האתר או בטלפון 074.7047104  מחירים הוגנים ויחס אישי ומקצועי מובטח

אנו מעניקים שירות פירוק חברה מרצון בתחומים הבאים:

פירוק חברה פרטית

עריכת כל המסמכים הרלוונטיים והגשת בקשה לפירוק חברה רגילה ברשם החברות, ליווי מלא של עורך דין מומחה בפירוק חברות- מתחילת ההליך ועד סופו בפירוק החברה וחיסולה.

פירוק חברת יחיד

עריכת כל המסמכים הרלוונטיים והגשת בקשה לפירוק חברת יחיד ברשם החברות, ליווי מלא של עורך דין מומחה בפירוק חברות- מתחילת ההליך ועד סופו בפירוק החברה וחיסולה.

פירוק חברה זרה

גריעת חברת חוץ ממרשם החברות- עריכת כל המסמכים הרלוונטיים והגשת בקשה לגריעת חברה זרה הרשומה בישראל ברשם החברות, ליווי מלא של עורך דין מומחה בפירוק חברות- מתחילת ההליך ועד סופו בגריעת החברה הזרה ממרשם רשם החברות.

עלות פירוק חברה מרצון:

כמה עולה לפרק חברה מרצון? שכר טרחת עורך דין עבור פירוק מרצון של חברה בע"מ במשרדנו נמוך משכר הטרחה המינימאלי המומלץ בלשכת עורכי הדין. פנו אלינו להצעת מחיר משתלמת ותחרותית בהתאם להליך פירוק החברה המתאים ביותר לצרכיכם.

קיימת אפשרות להחתמת המסמכים בבית הלקוח

 

  

אגרת פירוק מרצון של חברה בע״מ ברשם החברות

נכון לינואר 2019 שירות פירוק חברה מרצון ברשם החברות הינו שירות הפטור מאגרה וניתן ללא עלות. לפירוט אגרות רשם החברות >>

 
 

משרד עורכי דין אזרחי- מסחרי ונדל"ן רעות אליהו

משרד עורכי דין אליהו הינו משרד המספק שירותים משפטיים בתחום האזרחי- מסחרי דיני חברות ומקרקעין. המשרד מתמחה בענפי משפט רחבים ומעניק ייעוץ ליווי וייצוג משפטי מהשורה האשונה, בנושאים מגוונים.

משרדנו מתמחה בדיני חברות ובין היתר מתמחה בפירוק חברות מרצון ברשם החברות בישראל כמו גם בפתיחת חברות הקמת עסקים חדשים. משרדנו מלווה חברות ומעניק להן ייעוץ משפטי שוטף בכל פעילותן המשפטית היום יומית לרבות, עריכת הסכמים מסחריים, ניהול תביעות מסחריות, ליווי בענייני מכרזים, מיסוי, פירוק חברות וכיוצב׳. 

אנו מאמינים, כי שירות טוב ומקצועיות הולכים יד ביד. חשוב לנו לדאוג לכל לקוח כאילו היה הלקוח היחיד. 

חשוב לנו לתת את הטיפול המקצועי ביותר, בתיקים "קטנים" כ"גדולים". משום כך, ההתקשרות מבוססת על בחירה הדדית ועל קשר אישי לא פחות מאשר על מקצועיות. הרוב המכריע של לקוחותינו הינם לקוחות קבועים או חוזרים, כמו כן לקוחות אשר הופנו על ידי לקוחות קודמים. ההתקשרות הינה בדרך כלל לטווח ארוך, ולכן משאבינו מושקעים בטיפול המקצועי הטוב ביותר שנוכל לספק.

משרדנו דוגל במתן שירות אישי, מהיר ומקצועי!

מגיע לך ייצוג משפטי מהטובים ביותר  

 

זמינות 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע באתר או בטל' 704.7104(074)

משרדנו מעניק שירותים משפטיים מהשורה הראשונה במחירים הוגנים. בכל סוגיה הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר ואנו נשמח לעמוד לשירותכם. 
 

5/5 - (47 votes)

לקוחות ממליצים

דויד ברנר

" תקופה ארוכה שהפסקנו את הפעילות בחברה שהייתה בבעלותנו, אולם לא הגשנו בקשה לפירוק בקשם החברות. הגענו למצב שבו נדרשנו לשלם אגרות שנתיות על שנים שבהן בחברה היתה פעילה ברשם החברות אבל לא היתה בה כל פעילות עסקית. פנינו לעו״ד אליהו דרך האתר. רעות ייצגה אותנו בבקשה לפירוק מרצון של החברה. קיבלנו שירות מדהים ויחס אישי וסובלני במהלך כל הטיפול עד להשגת התוצאה לה קיווינו. בסופו של יום החברה פורקה וחוסלה במסגרת ההליך ואף בוטל לנו חוב האגרות לרשם החברות. זכינו ליחס מקצועי, אמין ומהיר , עורכת דין מבריקה ומומלצת ביותר ".
אברהם אלוני
תל אביב

יגאל דהאן

"עו"ד אליהו ייצגה אותי בתביעה לפיצויים בגין הפרת הסכם שהוגשה על ידי ללא ברירה אחרי שנגרמו לי נזקים רבים מהפרת ההסכם. תוך זמן קצר הוגשה התביעה וההליך נוהל בצורה עניינית ובסופו של דבר קיבלנו פסק דין המאשר את כל סכום התביעה, לא יכול היה להיות מאושר ממני. עורכת דין מסורה שפעלה בענייני במהירות וליוותה אותי באופו אישי בכל ההליך, גם אם זה אומר שיחות רבות בכל שעה ביום ובלילה! אני הייתי מרוצה מאוד משירותיה".
יגאל דהאן
תל אביב

אלונה חיות

"עורכת דין רעות אליהו ייצגה אותי בעסקת מכר דירה, ולאחר מכן גם ברכישת הדירה החדשה שקנינו. עורכת דין חריפה ומקצועית, היתה זמינה תמיד ועזרה לקדם את העסקה גם בנושאים שהיו מעבר לתפקידה. מחירים הוגנים ויחס אישי, מומלצת בחום!"
אלונה חיות
הרצליה

צור עימנו קשר

לתיאום פגישה ו/או קבלת הצעת מחיר התקשרו אלינו בטל' 704.7104(074) או מלאו הטופס ונחזור אליכם בהקדם

פנו אלינו 24/7:

משרדנו ממוקם בהרצליה פיתוח ומעניק שירותים משפטיים ללקוחות מכל רחבי הארץ והעולם.
אנו מעניקים ייעוץ ראשוני ללא עלות