ֿפירוק חברה רגילה מרצון

   

פירוק חברה רגילה מרצון – עורך דין פירוק חברה רגילה מרצון                  
5/5 – (34 votes)

 

עורך דין פירוק חברה מרצון  – עורך דין פירוק חברה רגילה – פירוק חברה במסלול רגיל– עורך דין חיסול חברה רגילה– פירוק חברה רגילה– עו״ד פירוק חברה רגילה מרצון 

 

משרדנו מעניק שירות מלא ומהיר לפירוק חברה בע”מ במינימום עלויות ומינימום זמן על מנת שתוכלו לסיים את הפעילות העסקית במהרה ולחסוך בהוצאות מיותרות. ההליך כולל פירוק החברה רגילה וחיסולה ברשם החברות בליווי צמוד של עורך דין מומחה בדיני חברות ופירוק חברות בע״מ. 

 

עורך דין פירוק חברה ממשרדנו יערוך עבורך את כל המסמכים הרלוונטיים לפירוק החברה ברשם החברות ויגישם לרשם החברות וילווה אתכם עד לסיום ההליך בחיסולה של החברה. 

פנו אלינו על מנת לבחון מהי הדרך המתאימה והנכונה עבורכם לפירוק חברה בע״מ במינימום זמן ועלויות.

משרדנו מעניק ייעוץ טלפוני ראשוני ללא עלות ע"י עורך דין פירוק חברה מרצון המומחה בדיני חברות. 

 

הליך פירוק חברה מרצון

 

פירוק חברה מרצון הינו הליך אשר נועד להביא לסיום פעילות החברה וחיסולה ברשם החברות.

הפסקת הפעילות העסקית של חברה אינה מפסיקה את פעילות החברה ברשם החברות. אם בבעלותכם חברה והנכם מעוניינים לסיים את הפעילות העסקית שלה, עם הפסקת הפעילות של החברה יש לפנות להליך פירוק מרצון ברשם החברות, שבסיומו החברה מסיימת את פעילותה ומוכרזת כמחוסלת. חברה הינה ישיות משפטית נפרדת, ולכן יש צורך בנקיטת הליך פירוק החברה וחיסולה ברשם החברות באם אינכם מעוניינים להמשיך את פעילותה העסקית.

 

ישנם שלושה סוגי הליכי פירוק חברה מרצון המוכרים לרשם החברות: 

 

הליך פירוק חברה מרצון במסלול רגיל- כאשר מדובר בפירוק חברה רגילה שיש לה מספר בעלי מניות.

הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר- כאשר מדובר בפירוק חברת יחיד.

הליך פירוק חברה זרה מרצון- כאשר מדובר בחברת חוץ המבקשת לגרוע עצמה ממרשם רשם החברות

במידה והינך בעל המניות היחיד והדירקטור היחיד בחברה, מומלץ להגיש בקשה לפירוק חברת יחיד שהוא הליך מקוצר יותר מהמסלול של פירוק חברה רגילה. 

במידה וקיימים שני בעלי מניות או יותר בחברה, יש לנקוט בהליך פירוק חברה רגילה מרצון. 

פירוק חברה רגילה מרצון, פירוק חברה במסלול הרגיל, מתבצע בשלושה שלבים, כאשר כל שלב ושלב תלוי בסיום מוצלח של השלב הקודם לו, בהתאם לאישור רשם החברות.

 

עורך דין פירוק חברה רגילה מרצון | השלב הראשון של פירוק חברה רגילה מרצון- הצהרת כושר פירעון

 

השלב הראשון של פירוק חברה רגילה מרצון- הצהרת כושר פירעון. שלב זה מתחיל עם חתימה על תצהיר כושר פירעון. תצהיר כושר פירעון הינו תצהיר מאת הדירקטורים של החברה, במסגרתו הם מצהירים כי החברה יכולה לשלם את חובותיה במלואם תוך 12 חודשים לאחר תחילת פירוקה. על התצהיר להיות חתום על ידי כל או רוב הדירקטורים בחברה. טרם התחלת הליך פירוק החברה מרצון יש לבדוק כי הדירקטורים של החברה אכן מעודכנים במרשם רשם החברות. במידה ולא, יש לעדכן את רשם החברות בדבר הדירקטורים המכהנים באמצעות טופס דיווח מתאים טרם התחלת ההליך. את  חתימת הדירקטורים החותמים על תצהיר כושר הפירעון יאמת עורך דין.

 

את תצהיר כושר הפירעון חתום במקור יש לשלוח לרשם החברות לפני משלוח ההזמנות לאסיפת החברה בה תוצע ההחלטה בדבר פירוק החברה. לאחר בדיקת תצהיר כושר הפירעון ע"י רשם החברות ואישורו, ישלח רשם החברות מכתב אישור שכותרתו 'אישור בדבר הודעה על תצהיר כושר פירעון'.

 

עורך דין פירוק חברה רגילה מרצון | השלב השני של פירוק חברה רגילה מרצון- כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק

 

השלב השני של פירוק חברה רגילה מרצון- כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק. שלב זה מתחיל לאחר שאושר תצהיר כושר הפירעון ע"י רשם החברות. לאחר אישור תצהיר כושר פירעון, יש לזמן אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה על מנת לקבל החלטה מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק לחברה. על האסיפה המיוחדת בדבר פירוק החברה להתקיים לא יאוחר משלושה חודשים ממועד קבלת התצהיר ברשם החברות, שאם לא כן, יהיה צורך להתחיל את התהליך מההתחלה ולשלוח מחדש תצהיר כושר פירעון לאישור רשם החברות. מומלץ מאוד שלא לקיים את האסיפה המיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון כל עוד לא ניתן אישור מאת רשם החברות לגבי תקינות תצהיר כושר הפירעון שהוגש.

 

לאחר קיום אסיפת בעלי המניות וקבלת החלטה בדבר פירוק החברה מרצון, יש לפרסם את החלטות שנתקבלו בדבר פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק במחלקת רשומות במשרד המשפטים. על מפרק החברה למלא את טופס הבקשה לפרסום ברשומות ולחתום במקום המתאים לכך. אל הבקשה לפרסום ברשומות מצורפים שני העתקי המודעה לפרסום ברשומות. היות והמודעה כוללת הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק, יש למלא את הפרטים בדבר מועד קבלת ההחלטה על פירוק החברה ופרטי המפרק שמונה. לאחר מכן, על המפרק לחתום על שני העתקי ההודעה במקור (העתקים לא יתקבלו) ולצרף אליהם את הקבלה על תשלום אגרת פרסום ברשומות לחץ כאן לתשלום האגרה

 
 חשוב מאוד- יש לשלוח את טופס הבקשה לפרסום ברשומות, בצירוף העתקי ההודעות ואגרת הפרסום, אל מחלקת הרשומות בתוך 7 ימים ממועד קיום האסיפה. 
 

לאחר ביצוע הפרסום ברשומות, יש להוציא את הפרסום מילקוט הפרסומים ולשמרו לצורך השלב השלישי והאחרון. לנוחיותכם, את הפרסום ברשומות ניתן למצוא בילקוט הפרסומים של מחלקת רשומות במשרד המשפטים. מומלץ להתקשר למחלקת רשומות לאחר שליחת הבקשה לפרסום ולוודא באיזה מספר ילקוט התפרסמה ההודעה על פירוק החברה מרצון.

 

במקביל למשלוח הפרסום למחלקת רשומות, יש לשלוח אל רשם החברות הודעה מקורית מטעם המפרק בדבר מינויו, וזאת לא יאוחר מעשרים ואחד ימים ממועד החלטת אסיפת בעלי המניות בדבר פירוק החברה ומינוי המפרק. בהודעת המפרק בדבר מינויו

על המפרק לציין את פרטיו המלאים ואת פרטי החברה וכן את מועד כניסת מינויו כמפרק לתוקף.

 

לאחר משלוח ההודעה לרשם החברות על ההחלטה לפירוק החברה מרצון ומינוי המפרק, רשם החרבות יבחן אותה ועם אישורה ישלח אישורים שכותרתם 'רישום הודעה על טיפול במפרקים' ו- 'אישור בדבר רישום הודעה על פירוק מרצון – הודעת מפרק'. עם קבלת אישור רשם החברות הנ"ל, ניתן יהיה להמשיך לשלב השלישי והאחרון של פירוק החברה.

 

עורך דין פירוק חברה רגילה מרצון | השלב השלישי של פירוק חברה רגילה מרצון- כינוס אסיפה סופית ודו״ח מפרק 

 

לאחר אישור רשם החברות על מינוי מפרק לחברה וכניסת החברה לסטאטוס של פירוק חברה מרצון, על מפרק החברה לפעול למימוש נכסי החברה וסילוק כל התחייבויותיה. לאחר מכן, על המפרק להכין דוח מפרק סופי, במסגרתו יפרט המפרק כיצד מומשו נכסי החברה וכיצד סולקו התחייבויותיה. על הדוח הסופי לציין כי לא נותרו לחברה נכסים, התחייבויות וחובות, או לחלופין, שסכום כל אחד מהנכסים, ההתחייבויות והחובות מסתכם ב- 0 ₪. כמו כן, המפרק יציין בדוח הסופי את פרטיו ופרטי החברה ויחתום עליו.

 

לאחר הכנת הדוח הסופי, על המפרק לזמן אסיפה כללית סופית של החברה לצורך הצגת דו״ח הפירוק הסופי ואישורו ע"י האסיפה. את ההודעה בדבר זימון אסיפה כללית סופית יש לשלוח למחלקת הרשומות כחודשיים טרם מועד קיום האסיפה. יש להקפיד למלא את הפרטים בדבר מועד האסיפה הסופית ופרטי המפרק. לאחר מכן, על המפרק לחתום על טופס הבקשה לפרסום יחד עם שני העתקי ההודעה במקור (העתקים לא יתקבלו) ולצרף אליהם קבלה על תשלום אגרת פרסום ברשומות. לאחר ביצוע הפרסום ברשומות, יש להוציא את הפרסום מילקוט הפרסומים, בדומה לפרסום ההודעה הראשונה (על פירוק החברה ומינוי המפרק), כמפורט לעיל.

 

לאחר מועד האסיפה הכללית הסופית, על מפרק החברה לשלוח לרשם החברות הודעה על אישור הדו״ח הסופי של המפרק ע"י האסיפה הכללית הסופית, בציון המועד שבו התכנסה האסיפה. יש לשלוח את הודעת המפרק הנ"ל עד ולא יאוחר משבעה ימים ממועד החלטת האסיפה הסופית. לחלופין, ניתן לשלוח לרשם החברות פרוטוקול האסיפה שבו יצוין מועד כינוסה והצגת דוח המפרק הסופי ואישורו ע"י האסיפה. אל הודעת המפרק שנשלחת לרשם, יש לצרף את שני הפרסומים שבוצעו במחלקת רשומות (כמפורט לעיל) ומסמכים נדרשים לצורך קבלת פטור מתשלום אגרות רשם החברות. יודגש כי רק במסגרת הליך של פירוק חברה ניתן לקבל פטור מתשלום אגרות לרשם החברות.

 

המסמכים הנדרשים לצורך קבלת הפטור מאגרות הם תצהיר אי פעילות ואסמכתאות בדבר היעדר פעילות החברה ברשות המיסים. תצהיר אי פעילות הינו תצהיר במסגרתו מצהירים כל או רוב הדירקטורים בחברה כי החברה הפסיקה פעילות ואינה מנהלת חשבונות בנק. חתימות הדירקטורים על גבי תצהיר אי פעילות יאומתו בפני עורך דין. כמו כן, אל הבקשה לפטור מאגרות יש לצרף אישורים מרשות המיסים – אגף מס הכנסה ואגף מע"מ – המעידים כי החברה לא פתחה תיק או נרשמה כחייבת במס, או לחלופין, כי נסגר התיק תוך ציון המועד בו נסגר התיק. במידה ולא ניתן להמציא אישורים מרשות המיסים, יש להגיש אישור היעדר פעילות מאת רואה החשבון המבקר של החברה, בצירוף העתק מדוחות היעדר הפעילות (דוחות אפס) שהוגשו למס הכנסה בגין כל שנה בגינה מבוקש הפטור במקרים מיוחדים, ניתן להגיש אישורים שונים מאת רשות המיסים המעידים היעדר פעילות בחברה לצורך קבלת הפטור.

 

לאחר שליחת הודעת המפרק הנ"ל יחד עם המסמכים המפורטים לעיל, יש להמתין כדי לקבל את אישור רשם החברות בדבר חיסול החברה. בדרך כלל זמן הטיפול בבקשה הינו עד 45 ימי עסקים ממועד קבלתה. במידה וקיימת בעיה כלשהי עם המסמכים שנשלחו לרשם, תישלח הודעה על סירוב חיסול החברה ובה יפורט אלו מסמכים יש לצרף או לתקן כדי לחסל את החברה. עם קבלת אישור רשם החברות על חיסול החברה יבוא לסיומו המוצלח הליך פירוק החברה מרצון.

 

שירות פירוק חברה מרצון על ידי עורך דין מומחה 

משרדנו מעניק שירות פירוק חברה מרצון מהיר בליווי מקצועי ואישי של עורך דין מומחה בדיני חברות לאורך כל הליך פירוק החברה, על מנת להבטיח פירוק חברה במהירות, ביעילות, ללא בעיות ובמחיר משתלם! 

 

 

הליך פירוק חברה בע״מ במשרדנו מבוצע בשלושה שלבים פשוטים!

 

1. מסירת פרטי החברה

2. חתימה על מסמכי הפירוק בפני עו"ד מומחה

3. פירוק החברה וקבלת פטור מאגרות.

 

זקוק לעורך דין פירוק חברה רגילה מרצון?

פנו אלינו עוד היום להתחיל בהליך מהיר של פירוק חברה מרצון, אנו נערוך ונגיש עבורכם את כל המסמכים הרלוונטיים בהתאם להליך פירוק החברה מרצון המתאים לנסיבות שלך, אשר יביאו לסיום פעילות החברה וחיסולה ברשם החברות בצורה מהירה ויעילה. 

 

כאשר אתם פונים אל משרד עורכי הדין לפירוק חברה מרצון אליהו ושות׳ תמצאו אוזן קשבת וסיוע מקצועי במציאת פתרונות מהירים, יעילים ואיכותיים לפירוק חברה וחיסולה בצורה מהירה מקצועית ויעילה, מינימום זמן ועלויות. 

 

אני זמינים 24/7 דרך האתר או בטלפון 074.7047104  מחירים הוגנים ויחס אישי ומקצועי מובטח

אנו מעניקים שירות פירוק חברה מרצון בתחומים הבאים:

פירוק חברה פרטית

עריכת כל המסמכים הרלוונטיים והגשת בקשה לפירוק חברה רגילה ברשם החברות, ליווי מלא של עורך דין מומחה בפירוק חברות- מתחילת ההליך ועד סופו בפירוק החברה וחיסולה.

פירוק חברת יחיד

עריכת כל המסמכים הרלוונטיים והגשת בקשה לפירוק חברת יחיד ברשם החברות, ליווי מלא של עורך דין מומחה בפירוק חברות- מתחילת ההליך ועד סופו בפירוק החברה וחיסולה.

פירוק חברה זרה

גריעת חברת חוץ ממרשם החברות- עריכת כל המסמכים הרלוונטיים והגשת בקשה לגריעת חברה זרה הרשומה בישראל ברשם החברות, ליווי מלא של עורך דין מומחה בפירוק חברות- מתחילת ההליך ועד סופו בגריעת החברה הזרה ממרשם רשם החברות.

עלות פירוק חברה מרצון:

כמה עולה לפרק חברה מרצון? שכר טרחת עורך דין עבור פירוק מרצון של חברה בע"מ במשרדנו נמוך משכר הטרחה המינימאלי המומלץ בלשכת עורכי הדין. פנו אלינו להצעת מחיר משתלמת ותחרותית בהתאם להליך פירוק החברה המתאים ביותר לצרכיכם.

קיימת אפשרות להחתמת המסמכים בבית הלקוח

 

  

אגרת פירוק מרצון של חברה בע״מ ברשם החברות

נכון לינואר 2019 שירות פירוק חברה מרצון ברשם החברות הינו שירות הפטור מאגרה וניתן ללא עלות. לפירוט אגרות רשם החברות >>

 
 

משרד עורכי דין אזרחי- מסחרי ונדל"ן רעות אליהו

משרד עורכי דין אליהו הינו משרד המספק שירותים משפטיים בתחום האזרחי- מסחרי דיני חברות ומקרקעין. המשרד מתמחה בענפי משפט רחבים ומעניק ייעוץ ליווי וייצוג משפטי מהשורה האשונה, בנושאים מגוונים.

משרדנו מתמחה בדיני חברות ובין היתר מתמחה בפירוק חברות מרצון ברשם החברות בישראל כמו גם בפתיחת חברות הקמת עסקים חדשים. משרדנו מלווה חברות ומעניק להן ייעוץ משפטי שוטף בכל פעילותן המשפטית היום יומית לרבות, עריכת הסכמים מסחריים, ניהול תביעות מסחריות, ליווי בענייני מכרזים, מיסוי, פירוק חברות וכיוצב׳. 

אנו מאמינים, כי שירות טוב ומקצועיות הולכים יד ביד. חשוב לנו לדאוג לכל לקוח כאילו היה הלקוח היחיד. 

חשוב לנו לתת את הטיפול המקצועי ביותר, בתיקים "קטנים" כ"גדולים". משום כך, ההתקשרות מבוססת על בחירה הדדית ועל קשר אישי לא פחות מאשר על מקצועיות. הרוב המכריע של לקוחותינו הינם לקוחות קבועים או חוזרים, כמו כן לקוחות אשר הופנו על ידי לקוחות קודמים. ההתקשרות הינה בדרך כלל לטווח ארוך, ולכן משאבינו מושקעים בטיפול המקצועי הטוב ביותר שנוכל לספק.

משרדנו דוגל במתן שירות אישי, מהיר ומקצועי!

מגיע לך ייצוג משפטי מהטובים ביותר  

 

זמינות 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע באתר או בטל' 704.7104(074)

משרדנו מעניק שירותים משפטיים מהשורה הראשונה במחירים הוגנים. בכל סוגיה הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר ואנו נשמח לעמוד לשירותכם. 
 

5/5 - (34 votes)

לקוחות ממליצים

דויד ברנר

" תקופה ארוכה שהפסקנו את הפעילות בחברה שהייתה בבעלותנו, אולם לא הגשנו בקשה לפירוק בקשם החברות. הגענו למצב שבו נדרשנו לשלם אגרות שנתיות על שנים שבהן בחברה היתה פעילה ברשם החברות אבל לא היתה בה כל פעילות עסקית. פנינו לעו״ד אליהו דרך האתר. רעות ייצגה אותנו בבקשה לפירוק מרצון של החברה. קיבלנו שירות מדהים ויחס אישי וסובלני במהלך כל הטיפול עד להשגת התוצאה לה קיווינו. בסופו של יום החברה פורקה וחוסלה במסגרת ההליך ואף בוטל לנו חוב האגרות לרשם החברות. זכינו ליחס מקצועי, אמין ומהיר , עורכת דין מבריקה ומומלצת ביותר ".
אברהם אלוני
תל אביב

יגאל דהאן

"עו"ד אליהו ייצגה אותי בתביעה לפיצויים בגין הפרת הסכם שהוגשה על ידי ללא ברירה אחרי שנגרמו לי נזקים רבים מהפרת ההסכם. תוך זמן קצר הוגשה התביעה וההליך נוהל בצורה עניינית ובסופו של דבר קיבלנו פסק דין המאשר את כל סכום התביעה, לא יכול היה להיות מאושר ממני. עורכת דין מסורה שפעלה בענייני במהירות וליוותה אותי באופו אישי בכל ההליך, גם אם זה אומר שיחות רבות בכל שעה ביום ובלילה! אני הייתי מרוצה מאוד משירותיה".
יגאל דהאן
תל אביב

אלונה חיות

"עורכת דין רעות אליהו ייצגה אותי בעסקת מכר דירה, ולאחר מכן גם ברכישת הדירה החדשה שקנינו. עורכת דין חריפה ומקצועית, היתה זמינה תמיד ועזרה לקדם את העסקה גם בנושאים שהיו מעבר לתפקידה. מחירים הוגנים ויחס אישי, מומלצת בחום!"
אלונה חיות
הרצליה

צור עימנו קשר

לתיאום פגישה ו/או קבלת הצעת מחיר התקשרו אלינו בטל' 704.7104(074) או מלאו הטופס ונחזור אליכם בהקדם

פנו אלינו 24/7: