תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים)

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), תשמ"ט-1989

נזיקין וביטוח – פיצויים לנפגעי ת"ד – דמי ביטוח ותשלומים – עורך דין נזיקין –  עורך דין תאונות דרכים

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), תשמ"ט-1989*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ו לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן – החוק) ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

 1. בתקנות אלה –

"בקשה" – בקשה לתשלום תכוף לפי סעיף 5א לחוק;

"חסוי" – כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

"תקנות סדר הדין" – תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984;

"תשלום תכוף", תלויים" ו"תביעה עיקרית" – כמשמעותם בסעיפים 5 ו-5א לחוק.

דרישה

 1. (א)  דרישה לתשלום תכוף ממי שחייב בפיצויים לפי החוק, תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת ותהא נתמכת בתצהירו של הפונה.

(ב)  היה הפונה חסוי – יתן את התצהיר אפוטרופסו או ידידו הקרוב, לפי הענין.

צרכי מחיה

 1. (א)  צרכי מחיה, לענין סעיף 5(ב)(2) לחוק, הם צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים.

(ב)  בקביעת שיעור התשלום החדשי שיהא בו כדי לספק את צרכי מחייתו של הנפגע ומחיית בני משפחתו שפרנסתם עליו, או את צרכי מחייתם של התלויים בנפגע, לפי הענין, יש להתחשב בהכנסתו של הנפגע ממשכורת, שכר עבודה, משלח יד, עסק או מכל מקור אחר בתקופה שקדמה לתאונה, וכן בהוצאותיו מתוך הכנסה זו לצרכי מחיה בתקופה האמורה; כמו כן יש להתחשב בהכנסתו לאחר התאונה של הנפגע, של הפונה או של המבקש, לפי הענין, ממשכורת, שכר עבודה, משלח יד, עסק, קיצבה עקב התאונה או מכל מקור אחר.

(ג)   בהתחשבות בהכנסתו של הנפגע קודם לתאונה כאמור בתקנת משנה (ב), לא תובא בחשבון הכנסה שעלתה על ההכנסה המרבית כמשמעותה בסעיף 4(א)(1) לחוק.

צרכי סיעוד

 1. צרכי סיעוד לענין סעיף 5(ב)(2) לחוק הם הזדקקות לשירותים המיועדים לסייע לנפגע בפעולות יום-יום או בהשגחה או בניהול משק הבית;

לענין זה-

"פעולות יום-יום" – לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית;

"השגחה" – פיקוח על הנפגע למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים.

סדר דין בבקשה

 1. (א)  בקשה לבית המשפט תוגש לפי הוראות תקנות אלה והדיון בה יתנהל לפיהן.

(ב)  תקנות סדר הדין יחולו על הדיון בבקשה במידה שאינן סותרות הוראות תקנות אלה ובשינויים המחוייבים.

בקשה ותצהיר

 1. (א)  בקשה תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת ותהא נתמכת בתצהירו של המבקש.

(ב)  היה המבקש חסוי – יתן את התצהיר אפוטרופסו או ידידו הקרוב, לפי הענין.

הזמנה וכתב תשובה

 1. (א)  הוגשה בקשה, תומצא למשיב הזמנה ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת ובה יוזמן להגיש כתב תשובה לבקשה, תוך שלושים ימים לאחר קבלת ההזמנה או תוך זמן ארוך יותר שקבע בית המשפט או הרשם.

(ב)  המשיב יהיה רשאי לצרף תצהיר לכתב התשובה.

אי-קיום התקנות

 1. מבקש שלא ימלא אחר הוראה מהוראות תקנות אלה, רשאי בית המשפט לצוות על מחיקת בקשתו או לצוות עליו לקיים את ההוראה בתוך זמן שיקבע.

הדיון בבקשה

 1. (א)  במועד שנקבע לדיון בבקשה יתייצב המצהיר עצמו בבית המשפט כדי שניתן יהיה לחקרו על תצהירו; דין אי התייצבות לפי תקנה זו כדין אי התייצבות לדיון לפי תקנה 157 לתקנות סדר הדין.

(ב)  לא ביקש המשיב לחקור את המצהיר או שהחקירה נסתיימה, יחליט בית המשפט אם יש מקום להבאת ראיות אחרות או נוספות בנוגע לשאלה פלונית שקבע.

(ג)   בתום הדיון בישיבה הראשונה יתן בית המשפט את החלטתו בבקשה, זולת אם ראה לנכון לדחות את המשך הדין לשם הבאת ראיות כאמור בתקנת משנה (ב).

(ד)  החליט בית המשפט שישולם למבקש תשלום תכוף, יקבע בהחלטתו את המועד האחרון להגשת התביעה העיקרית.

איחוד התביעה והבקשה

 1. הוגשה הבקשה יחד עם התביעה העיקרית או לאחר שזו כבר הוגשה לבית המשפט, יאוחדו שתיהן באותו תיק בית משפט.

ביטול

 1. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (סדרי דין מקוצר לתשלום תכוף), תשל"ו-1976 – בטלות.

תחולה והוראות מעבר

 1. (א)  הוראות תקנות אלה יחולו גם על תיקים של בקשות ותביעות לתשלום תכוף התלויים ועומדים לפני בית משפט ביום תחילתן.

(ב)  ננקטו הליכים בתיקים כאמור בתקנת משנה (א) לפני תחילתן של תקנות אלה, יראו אותם כאילו ננקטו לפיהן, אולם בית המשפט רשאי להורות על השלמת מסמכים ופרטים חסרים שיש להמציאם לפי תקנות אלה.

תוספת

טופס 1

(תקנה 2)

[דרישה לתשלום תכוף]

טופס 2

(תקנה 6)

[בקשת לתשלום תכוף]

טופס 3

(תקנה 7)

[הזמנה בבקשה לתשלום תכוף]

כ"ב בסיון תשמ"ט (25 ביוני 1989)                       דן מרידור

  שר המשפטים

* פורסמו ק"ת תשמ"ט מס' 5200 מיום 13.7.1989 עמ' 1090.

 

עורך דין בהרצליה  עורך דין אזרחי  עורך דין נזיקין   עורך דין תאונות דרכים