תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מסירת מידע מהקרן)

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מסירת מידע מהקרן), תש"ע-2010

נזיקין וביטוח – פיצויים לנפגעי ת"ד – עורך דין תאונות דרכים – תביעה בגין תאונת דרכים – עורך דין נזיקין

 

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מסירת מידע מהקרן), תש"ע-2010*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א1 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

  1. 1.בתקנות אלה –

"גוף" – מי שזכאי לקבל מידע לפי תקנה 2;

"הקרן" – הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים;

"מידע" – שם המבטח של הרכב המעורב בתאונת דרכים ומספר פוליסת הביטוח שלו.

גופים הזכאים לקבל מידע מן הקרן

  1. 2.הגופים הזכאים לקבל מידע מן הקרן לצורך מימוש זכויותיהם בקשר לתאונת דרכים הם כמפורט להלן:

(1)  המוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ"ה-1995;

(2)  מוסד רפואי, כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940, למעט מוסד לטיפול במשתמשים בסמים;

(3)  קופת חולים, כהגדרתה בסעיף 2 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

(4)  מגן דוד אדום, כמשמעותו בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950;

(5)  רשות כבאות, כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959;

(6)  משרד הביטחון;

(7)  מבטח, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לרבות מנהל ההסדר כהגדרתו בתקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס"א-2001.

בקשת נפגע לקבל מידע

  1. 3.בקשת נפגע לקבל מידע מן הקרן תוגש בכתב או באמצעות אתר האינטרנט של הקרן, ותיערך לפי הטופס שבתוספת, ויצוין בה מועד קרות תאונת הדרכים, מספר הרישוי של הרכב המעורב וכן הצהרת הנפגע כי המידע דרוש לו לשם מימוש זכויותיו בקשר לתאונת דרכים.

בקשת גוף לקבל מידע

  1. 4.בקשת גוף לקבל מידע מן הקרן תוגש בכתב או באמצעות אתר האינטרנט של הקרן בידי אדם שהמנהל הכללי של הגוף או בעל תפקיד המקביל לו הסמיכו לכך, ויצוין בה מועד קרות תאונת הדרכים, מספר הרישוי של הרכב וכן הצהרת הגוף כי המידע דרוש לו לשם מימוש זכויותיו בקשר לתאונת הדרכים וכי מגיש הבקשה הוסמך לכך כאמור בתקנה זו.

המועד למסירת המידע

  1. 5.הקרן תמסור את המידע למבקש בתוך 14 ימים מיום קבלת בקשה שהוגשה לפי תקנה 3 או 4 וששולם בעדה תשלום לפי תקנה 6, או שנתקבלה בעדה התחייבות לתשלום.

תשלום בעד מסירת המידע

  1. 6.הקרן תגבה מנפגע או מגוף כאמור בתקנה 2 תשלום בעד מסירת מידע לכל רכב שנתבקש לגביו מידע, בסכום כמפורט להלן:

(1)  בקשת נפגע באמצעות אתר אינטרנט או בכתב – 10 שקלים חדשים;

(2)  בקשת גוף באמצעות אתר אינטרנט – 10 שקלים חדשים;

(3)  בקשת גוף בכתב – 40 שקלים חדשים.

מידע שיימסר למשטרה

  1. 7.הקרן תמסור למשטרת ישראל, בלא תמורה, אחת לחודש ביום האחרון בו, קובץ נתונים שיכלול את המידע וכן מספרי רישוי ותקופות ביטוח של כלי הרכב, לשם חקירת תאונות דרכים ואכיפת הוראות הדין הנוגעות לכך ולשם אכיפת הוראות פקודת הביטוח.

תחילה

  1. 8.תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 3)

[בקשת נפגע לקבל מידע מהקרן]

י"א בסיוון התש"ע (24 במאי 2010)                        יובל שטייניץ

 שר האוצר

 

* פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6910 מיום 18.7.2010 עמ' 1390.

עורך דין בהרצליה  עורך דין אזרחי  עורך דין נזיקין   עורך דין תאונות דרכים