תקנות החברות (תחולה על חברה לתועלת הציבור שהיא חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית)

תקנות החברות (תחולה על חברה לתועלת הציבור שהיא חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית), תשס"ח-2008

משפט מסחרי – תאגידים וניירות ערך – חברות – עורך דין חברות – ייעוץ משפטי לחברות – עורך דין דיווח לרשם החברות – עורך דין פתיחת חברה בע"מ 

תקנות החברות (תחולה על חברה לתועלת הציבור שהיא חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית), תשס"ח-2008*

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 345לב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.*     בתקנות אלה –

"החלטת הפרטה" – כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות;

"ועדת השרים" – כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות;

"חברה ממשלתית לתועלת הציבור" – חברה כהגדרתה בסעיף 345לב לחוק והמנויה בתוספת;

"חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

שינוי מטרות

2.*     סעיף 345ה(ג) עד (ו) לחוק לא יחול על חברה ממשלתית לתועלת הציבור, ובלבד שהממשלה לא תשנה את מטרותיה של חברה ממשלתית לתועלת הציבור, אלא בהחלטה מנומקת, לאחר ששוכנעה כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב למטרות החברה ולפעילותה לפני השינוי, ולאחר שמיעת עמדת היועץ המשפטי לממשלה; החברה האמורה תשלח הודעה על שינוי המטרות לפי סעיף 21(ב) לחוק גם לרשם ההקדשות.

ועדת ביקורת

3.*     סעיף 345ח לחוק, למעט סעיפים קטנים (ה) עד (ז) לא יחול על חברה ממשלתית לתועלת הציבור.

גמול דירקטורים וחברי ועדת ביקורת

4.*     סעיף 345י לא יחול על חברה ממשלתית לתועלת הציבור, ואולם דירקטור או חבר ועדת ביקורת, וכן תאגיד בשליטת מי מאלה, לא ייתן, במישרין או בעקיפין, שירותים בשכר לחברה ממשלתית לתועלת הציבור שלא כדירקטור או חבר ועדת ביקורת, לפי העניין; בתקנה זו, "שליטה" – כמשמעותה בסעיף 345י(א) לחוק.

מינוי חוקר

5.*     סעיף 345יח לחוק יחול על חברה ממשלתית לתועלת הציבור, ואולם בכל מקום, במקום "רשם ההקדשות" יקראו "מנהל רשות החברות הממשלתיות".

אי תחולת הוראות מהחוק

6.*     (א)  סעיף 345כא לחוק לא יחול לגבי המדינה כבעלת מניות בחברה ממשלתית לתועלת הציבור.

(ב)  על אף האמור בסעיף 345כד(ג) לחוק, הדוחות המנויים בסעיף האמור יאושרו בידי דירקטוריון של חברה ממשלתית לתועלת הציבור, ולא בידי האסיפה הכללית.

סייג לתחולת הוראות במסגרת הפרטה

7.*     ניתנה החלטת הפרטה לגבי חברה ממשלתית לתועלת הציבור, לא יחולו סעיפים 345ה ו-345טו(א) לחוק על פעולות הנדרשות לשם ביצוע החלטת ההפרטה, ובלבד שניתנה לרשם ההקדשות הזדמנות להביע עמדתו בפני ועדת השרים, ונשלחה לו הצעת ההחלטה 21 ימים מראש לפחות.

פירוק מרצון

8.*     על אף הוראות סעיף 345יט לחוק, רשאית חברה ממשלתית לתועלת הציבור להתפרק בפירוק מרצון לפי הוראות פקודת החברות וחוק החברות הממשלתיות, וסעיף 345כ לחוק לא יחולו עליה.

תחילה

9.*     תחילתן של תקנות אלה ביום יב' בטבת התשס"ח (21 בדצמבר 2007).

תוספת

(תקנה 1)

חברות ממשלתיות לתועלת הציבור

  1. החברה לחינוך ימי בישראל (ביה"ס ימיים)
  2. החברה למתנ"סים – מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ
  3. הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ
  4. הרשות לחינוך והכשרה ימיים
  5. חקר הימים ואגמים לישראל בע"מ
  6. מדרשת שדה בוקר
  7. פארק איילון בע"מ

ט"ו באדר א' התשס"ח (21 בפברואר 2008)

                                                         דניאל פרידמן                     רוני בר-און

 שר המשפטים                              שר האוצר

* פורסם ק"ת תשס"ח מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 596.

משרד עורכי דין חברות  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  שירותים משפטיים לחברות • עורך דין הקמת חברה