תקנות החברות (סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל)

תקנות החברות (סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל), תשע"ו-2016

משפט מסחרי – תאגידים וניירות ערך – חברות – עורך דין חברות – ייעוץ משפטי לחברות – עורך דין דיווח לרשם החברות – עורך דין פתיחת חברה בע"מ 

תקנות החברות (סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל), תשע"ו-2016*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 240(א) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

חברה שעיקר פעילותה מחוץ לישראל

  1. 1.חברה שעיקר פעילותה מחוץ לישראל רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל, אף אם לא מתקיים בה האמור בסעיף 240(א) לחוק, אם דירקטוריון החברה אישר שהתקיימו כל אלה לגבי כל מינוי:

(1)  מאפייני פעילותה של החברה מצדיקים מינוי דירקטור חיצוני שאינו תושב ישראל;

(2)  לא יהיה בכך שהדירקטור אינו תושב ישראל כדי לפגוע ביכולתו להיות נוכח בישיבות הדירקטוריון;

(3)  לדירקטור החיצוני כתובת למסירת מסמכי בי-דין בישראל.

כ"ה באדר א' התשע"ו (8 במרס 2016)                                  איילת שקד

שרת המשפטים

 

* פורסמו ק"ת תשע"ו מס' 7639 מיום 3.4.2016 עמ' 948.

משרד עורכי דין חברות  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  שירותים משפטיים לחברות • עורך דין הקמת חברה