תקנות החברות (סדרי רישום של המחאת זכות)

תקנות החברות (סדרי רישום של המחאת זכות), תש"ל-1970

משפט מסחרי – תאגידים וניירות ערך – חברות – עורך דין חברות – ייעוץ משפטי לחברות – עורך דין דיווח לרשם החברות – עורך דין פתיחת חברה בע"מ 

תקנות החברות (סדרי רישום של המחאת זכות), תש"ל-1970*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 220ב1 ו-243 לפקודת החברות, אני מתקין תקנות אלה:

הודעת המחאה

  1. (א)  הרוצה לרשום המחאת זכות על ידי חברה לענין סעיף 220ב1 לפקודה, ימציא לרשם החברות (להלן – הרשם) הודעת המחאה ערוכה לפי הטופס שבתוספת, או בדומה לו ככל האפשר, בצירוף מספר עתקים כמספר הצדדים.

(ב)  להודעה יצורף תצהיר של מנהל החברה, שנערך לפי סעיף 37 לפקודת העדות, המאמת את הפרטים הנקובים בהודעה והמאשר כי הוא מוסמך להצהיר זאת בשם החברה.

רישום ההודעה

  1. קיבל הרשם הודעת המחאה –

(1)   יציין על גבה מספר סידורי שנתי ואת היום והשעה של קבלתה;

(2)   ירשום את עיקרי ההודעה בפנקס השעבודים;

(3)   יתייק את ההודעה בתיק החברה.

עיון

  1. כל אדם רשאי לעיין במסמכים וברישומים השמורים בלשכת הרשם לפי תקנות אלה, בנוכחות עובד הלשכה ובפיקוחו, ורשאי לקבל מהרשם אימות להעתקים של המסמכים והרישומים האמורים.

אגרות

  1. בעד רישום הודעה על המחאת זכות לא תיגבה אגרה; בעד כל פעולה אחרת של הרשם לפי תקנות אלה תשולם תחילה אגרה בסך לירה אחת.

תחילה

  1. תחילתן של תקנות אלה עם תחילת חוק המחאת חיובים, תשכ"ט-1969.

השם

  1. לתקנות אלה ייקרא "תקנות החברות (סדרי רישום של המחאת זכות), תש"ל-1970".

תוספת

(תקנה 1)

[הודעה על המחאת זכות]

י"ט בטבת תש"ל (28 בדצמבר 1969)                   יעקב ש' שפירא

שר המשפטים

* פורסמו ק"ת תש"ל מס' 2503 מיום 1.1.1970 עמ' 846.

משרד עורכי דין חברות  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  שירותים משפטיים לחברות • עורך דין הקמת חברה