תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)

תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000

משפט מסחרי – תאגידים וניירות ערך – חברות – עורך דין חברות – ייעוץ משפטי לחברות – עורך דין דיווח לרשם החברות

תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 284 ו-366 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הקלות בענין ניגוד ענינים בין חברה  ציבורית לבין בעל שליטה בה

  1. עסקה חריגה של חברה ציבורית כאמור בסעיף 270(4) לחוק, לא תהא טעונה את אישור האסיפה הכללית, אם נתקיים בה אחד מאלה וועדת הביקורת והדירקטוריון במי מהמתקשרים שהוא חברה ציבורית אישרו את התקיימותו:

(1)  היא מאריכה עסקה קיימת (להלן – עסקה נוספת) ובלבד שהעסקה הקיימת בין אותם הצדדים אושרה לפי סעיף 275 לחוק או לפי תקנות ניירות ערך (הגבלות בענין ניגוד ענינים בין חברה רשומה לבין בעל שליטה בה), תשנ"ד-1994 (להלן – תקנות ניירות ערך), ולא חל שינוי של ממש בתנאי העסקה הנוספת וביתר הנסיבות הצריכות לענין, לעומת העסקה הקיימת, או שאין בשינוי אלא כדי לזכות את החברה;

(2)  אין בעסקה אלא כדי לזכות את החברה;

(3)  היא עסקה של החברה הציבורית עם בעל שליטה בה או עם אדם אחר, שלבעל השליטה יש בה ענין אישי, והיא תואמת את התנאים שנקבעו בעסקת המסגרת; בפסקה זו –

"עסקת המסגרת" – עסקה שאושרה כדין המתירה להתקשר, במהלך העסקים הרגיל, בעסקאות מסוג שנקבע בה, והקובעת מראש את התקופה, ויתר התנאים לעסקאות כאמור;

"שאושרה כדין" – שאושרה לפי סעיף 275 לחוק או לפי תקנות ניירות ערך, או החלטת מסגרת שקיבלו ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית לפני יום כ"ז באייר תשנ"ח (23 במאי 1998);

(4)  היא עסקה של החברה הציבורית עם בעל שליטה בה או עם אדם אחר, שלבעל השליטה יש בה ענין אישי, לשם עסקה שלהם עם גורם אחר או לשם הגשת הצעה משותפת להתקשרות עם גורם אחר, ותנאיה לגבי החברה הציבורית אינם שונים באופן מהותי מתנאיה לגבי בעל השליטה או תאגיד בשליטתו, בשים לב לחלקם היחסי בעסקה;

(5)  היא עסקה בין חברות הנמצאות בשליטת אותו בעל שליטה, בינן לבין עצמן, או בין החברה הציבורית לבין בעל השליטה בה, או בין החברה הציבורית לבין אדם אחר, שלבעל שליטה יש בה ענין אישי, וההתקשרות היא בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל וכי אינה פוגעת בטובת החברה;

(6)  במועד אישור העסקה בוועדת הביקורת והדירקטוריון, שיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה בחברה, של בעלי המניות שאין להם עניין אישי באישור העסקה, אינו עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הקלות בענין התקשרות של חברה ציבורית עם דירקטור  באשר לתנאי כהונה והעסקה

1א.     התקשרות של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב עם דירקטור באשר לתנאי כהונה והעסקה כהגדרתם בסעיף 270(3) לחוק, לא תהא טעונה אישור אסיפה כללית אם נתקיים אחד מאלה וועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את התקיימותו:

(1)  התנאים האמורים בתקנה 1(2);

(2)  השכר המשולם לדירקטור אינו עולה על הסכום המרבי לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן – תקנות הגמול).

הקלה לגבי ביטוח למנהל הכללי

1א1.   ההקלה לפי תקנה 1ב(5) תחול, בשינויים המחויבים, גם לעניין התקשרות בקשר לתנאי הביטוח של המנהל הכללי.

הקלות בענין התקשרות של חברה ציבורית עם בעל שליטה שהוא נושא משרה בה או עובד או עם קרוב של בעל שליטה

1ב.     (א)  התקשרות של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב עם בעל שליטה בה שהוא גם נושא משרה בה או עם קרוב של בעל שליטה בה שהוא גם נושא משרה בה – באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם הוא עובד החברה ואינו נושא משרה בה – באשר לתנאי העסקתו בחברה כאמור בסעיף 270(4) לחוק לא תהא טעונה אישור האסיפה הכללית לגבי התקשרות עם בעל שליטה – אם נתקיים אחד התנאים שבפסקאות (1) עד (5), ולגבי התקשרות עם קרוב של בעל שליטה, אם נתקיים אחד התנאים שבפסקאות (1), (3) עד (5), וועדת התגמול והדירקטוריון אישרו כי נתקיים בה אחד מאלה:

(1)   התנאים האמורים בתקנה 1(2) או (6);

(2)   העלות לחברה אינה עולה על 25,882.90 שקלים חדשים; הקלה לפי פסקה זו יכול שתינתן לבעל שליטה בחברה אחת לשנתיים בלבד, בין באופן חד-פעמי ובין לשיעורין, ובלבד ששאר תנאי כהונתו והעסקתו של בעל השליטה לא אושרו לפי תקנה זו בשל ההקלה שבפסקה (4), והעלות המצטברת לחברה במהלך שנתיים לא תעלה על האמור בפסקה זו; הסכום הקבוע בפסקה זו ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן של תקנות אלה;

(3)   השכר המשולם לבעל שליטה או לקרובו כדירקטור, אינו עולה על הגמול הנמוך ביותר המשולם לדירקטור אחר בחברה, ואינו עולה על הסכום המרבי שניתן לשלם לדירקטור חיצוני לפי תקנות 4, 5 ו-7 לתקנות הגמול;

(4)   השכר החודשי המשולם לבעל שליטה או לקרובו, אינו עולה על השכר החודשי הממוצע במשק, והוא סביר בהתחשב בהיקף ההעסקה, באופי התפקיד ובכישורי בעל השליטה או קרובו, לביצוע התפקיד; לא יכהנו או יועסקו בחברה, לפי תקנת משנה זו, באותו מועד, יותר משני אנשים;

(5)   ההתקשרות היא בקשר לתנאי הביטוח של בעל שליטה או קרובו, שהוא נושא משרה בחברה, ובלבד שתנאי ההתקשרות פחותים מתנאי ההתקשרות של שאר נושאי המשרה בחברה, או זהים להם, והיא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

(ב)  על אף האמור בסעיף 275(א1) לחוק, התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו המכהן כנושא משרה בה, במישרין או בעקיפין לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותים בידי החברה או לעניין תנאי כהונתו והעסקתו –

(1)   שהחלה לפני שהחברה הציעה לראשונה מניות לציבור, טעונה אישור רק בתום חמש שנים מהמועד שהחברה הפכה לחברה ציבורית, ובלבד שתוארה בתשקיף או במסמך ההצעה לציבור, לפי העניין;

(2)   שאושרה כדין לאחר שהחברה הפכה לחברה ציבורית, טעונה אישור בתום חמש שנים מהמועד שהחברה הפכה לחברה ציבורית או בתום שלוש שנים ממועד אישורה, לפי המאוחר.

הקלה לגבי אישור ביטוח אחריות נושאי משרה

1ב1.   התקשרות של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, בקשר לביטוח אחריותם של נושאי המשרה בחברה, לא תהיה טעונה אישור האסיפה הכללית וניתן לאשרה בידי ועדת התגמול בלבד, אם תנאי ההתקשרות נקבעו במדיניות התגמול של החברה וזו אושרה בידי האסיפה הכללית של החברה לפי סעיף 267א(א) לחוק ובחברה ציבורית גם לפי סעיף 267א(ב) לחוק, ובלבד שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

הקלה לגבי אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי

1ב2.   (א)  התקשרות של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, עם המנהל הכללי של החברה, באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, אינה טעונה אישור האסיפה הכללית אם החברה אימצה מדיניות תגמול הפטורה מאישור האסיפה הכללית לפי תקנה 2א לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), התשע"ג-2013, וההתקשרות היא לפי מדיניות כאמור.

(ב)  על אף האמור בסעיף 272(ג1) לחוק, חידוש או הארכה של התקשרות חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב עם המנהל הכללי של החברה לגבי תנאי כהונתו והעסקתו, לא תהיה טעונה אישור של האסיפה הכללית אם התקיימו שני אלה:

(1)   חידוש או הארכת ההתקשרות הם לגבי תנאי כהונה והעסקה שאינם מטיבים לעומת אלה שבהתקשרות הקודמת, או שאין שינוי של ממש בתנאים ובשאר הנסיבות הצריכות לעניין;

(2)   תנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה וההתקשרות הקודמת אושרה לפי סעיף 272(ג1) לחוק.

(ג)   על אף האמור בסעיף 272(ג1) לחוק, התקשרות של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב עם מי שהתמנה לכהן כמנהל הכללי של החברה בתוך חמש שנים מהמועד שבו הציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור (להלן – המנהל הכללי החדש), לגבי תנאי כהונתו והעסקתו, לא תהיה טעונה אישור של האסיפה הכללית אם התקיימו שני אלה:

(1)   תנאי הכהונה וההעסקה של המנהל הכללי החדש אינם מטיבים לעומת תנאי הכהונה וההעסקה של מי שכיהן כמנהל הכללי במועד הצעת ניירות הערך של החברה לראשונה לציבור, כפי שתוארו בתשקיף או במסמך ההצעה לציבור, לפי העניין, או שאין שינוי של ממש בתנאים בין שתי ההתקשרויות ובשאר הנסיבות הצריכות לעניין;

(2)   תנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

הקלה לגבי אישור שינויים לא מהותיים בתנאי העסקה של נושאי משרה הכפופים למנהל הכללי

1ב3.   על אף האמור בסעיף 272(ג) ו-(ד) לחוק, בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של נושא משרה הכפוף למנהל הכללי של החברה, לא יהיה טעון אישור של ועדת התגמול אם אושר בידי המנהל הכללי של החברה והתקיימו כל אלה:

(1)  מדיניות התגמול של החברה קבעה כי שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה של נושא משרה כאמור בסעיף 272(ג) לחוק, בגבולות הקבועים במדיניות התגמול, יאושר בידי המנהל הכללי של החברה;

(2)  תנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

הקלה בעניין אישור התקשרות החברה עם דירקטור או מנהל כללי בידי האסיפה הכללית

1ב4.   על אף האמור בסעיפים 272(ג1)(1) ו-273(א) לחוק, עסקה של חברה ציבורית עם המנהל הכללי של החברה או עם דירקטור בחברה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, לא תהיה טעונה אישור של אסיפה כללית ביחס לתקופה שממועד ההתקשרות ועד מועד האסיפה הכללית הקרובה שתכנס החברה, אם התקיימו כל אלה:

(1)  תנאי הכהונה וההעסקה אושרו בידי ועדת התגמול והדירקטוריון לפי הסעיפים האמורים;

(2)  תנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה שנקבעה לפי סעיף 267א לחוק;

(3)  תנאי הכהונה וההעסקה אינם מטיבים לעומת תנאי הכהונה וההעסקה של מי שכיהן קודם לכן בתפקיד או שאין שינוי של ממש בתנאים בין שתי ההתקשרויות ובשאר הנסיבות הצריכות לעניין, לרבות היקף ההעסקה.

1ג.     (בוטלה).

עסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת הממשלה

  1. הוראות סעיף 275 לחוק לא יחולו על התקשרות בעסקה חריגה –

(1)  בין בנק לבין המדינה, במישרין או באמצעות חברת נכסים, ושענינה שיתוף פעולה; בפסקה זו –

"בנק", "חברת נכסים" – כהגדרתם בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), תשנ"ד-1993;

"שיתוף פעולה" – כמשמעותו בסעיף 33 לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), תשנ"ד-1993;

(2)  בין חברה ציבורית שבשליטת הממשלה לבין המדינה או תאגיד שהוקם כחוק, אם מתקיים האמור בפסקת משנה (א) או (ב) להלן:

(א)   ניתנה החלטת הפרטה ביחס לחברה הציבורית, וועדת השרים קבעה כי לשם הכנת החברה להפרטה או לשם ביצוע החלטת הועדה כאמור, יש צורך שהחברה תתקשר בעסקה; קביעת הועדה כאמור תתקבל לפי הצעת רשות החברות הממשלתיות, שתוגש לועדת השרים עם חוות דעת רשות החברות הממשלתיות כי ההתקשרות נחוצה כאמור; בפסקת משנה זו, "הפרטה", "החלטת הפרטה" ו"ועדת השרים" –  כהגדרתם בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975;

(ב)   הממשלה קבעה כי ההתקשרות בעסקה נדרשת לה לצורך שמירה על ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או ענין חיוני אחר של המדינה;

(3)  בין חברה ציבורית שבשליטת הממשלה לבין חברה אחרת בשליטת הממשלה (להלן – החברה האחרת), ובלבד שהחברה האחרת אינה שולטת בחברה הציבורית ושאין חברה כלשהי השולטת בחברה הציבורית ובחברה האחרת.

עסקה באשר לתנאי כהונה והעסקה בחברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית

2א.     (א)  על אף האמור בסעיפים 272(ג1) ו-273(ב) לחוק, התקשרות של חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית עם מי מן המפורטים להלן לגבי תנאי כהונה והעסקה שלו לא תהיה טעונה את אישור האסיפה הכללית של החברה אם נערכה בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ולפי הנחיות שנקבעו מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, או אישור שנותנת רשות החברות הממשלתיות מכוח החוק האמור או לפי תנאי העסקה קיבוציים שאושרו לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – חוק יסודות התקציב):

(1)   דירקטור בחברה, לרבות לעניין תנאי העסקתו כעובד החברה אם הוא דירקטור נבחר מקרב עובדי החברה;

(2)   המנהל הכללי.

(ב)  ההקלות על פי תקנה זו לא יחולו על חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית שהיא חברה ציבורית, אם בעל מניה אחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה, הודיע על התנגדותו למתן ההקלה כאמור, ובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום שבו הגישה החברה הציבורית דוח לפי חוק ניירות ערך, על קבלת ההחלטה על ההתקשרות או מן היום שבו הגישה דוח מתקן לדוח האמור; הוגשה התנגדות כאמור, טעונה ההתקשרות אישור כקבוע בסעיפים 272(ג1) ו-273(ב) לחוק, לפי העניין.

(ג)   אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.

  1. (בוטלה).

כ"ו בניסן תש"ס (1 במאי 2000)                            יוסף ביילין

 שר המשפטים

* פורסמו ק"ת תש"ס מס' 6035 מיום 18.5.2000 עמ' 584.

תוקנו ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 380 – תק' תשס"ב-2002; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 584 – תק' תשס"ו-2006.

ק"ת תש"ע מס' 6863 מיום 1.2.2010 עמ' 710 – תק' תש"ע-2010.

ק"ת תשע"ג מס' 7216 מיום 28.1.2013 עמ' 655 – תק' תשע"ג-2013; תחילתן ביום 12.12.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1390 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7276 מיום 6.8.2013 עמ' 1571 – תק' (מס' 2) תשע"ג-2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7331 מיום 20.1.2014 עמ' 542 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7639 מיום 3.4.2016 עמ' 949 – תק' תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7647 מיום 17.4.2016 עמ' 1047 – תק' (מס' 2) תשע"ו-2016.

משרד עורכי דין חברות  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  שירותים משפטיים לחברות • עורך דין הקמת חברה