תקנות החברות (אגרות)

תקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001

משפט מסחרי – תאגידים וניירות ערך – חברות – עורך דין חברות – ייעוץ משפטי לחברות – עורך דין פתיחת חברה 

תקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44(6), 346 ו-366 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – החוק), באישור ועדת האגרות הבין-משרדית, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

 1. בתקנות אלה, "חברה" – לרבות חברת חוץ.

אגרות רישום

 1. אגרת רישום כאמור בסעיף 9(א) לחוק, בעד רישום חברה, תהיה כקבוע בתוספת.

אגרת שירותים

 1. בעד פעולות ושירותים של הרשם תשולם אגרה כמפורט, לפי הענין, בתוספת.

אגרת מיזוג

 1. על הגשת הצעת מיזוג כאמור בסעיף 317(א) לחוק, תשולם האגרה הקבועה לענין זה, בתוספת, בידי כל אחת מן החברות המתמזגות.

אגרת מיזוג לחברה לתועלת הציבור תק' תש"ע-2010

4א.     על אף האמור בתקנה 4, על הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור כאמור בסעיף 345טז לחוק, תשולם האגרה הקבועה לעניין זה, בפרט 8א בתוספת, על ידי כל אחת מן החברות המתמזגות.

אגרה שנתית

 1. (א)  אגרה שנתית כאמור בסעיף 9(ב) לחוק –

(1)   אם שולמה עד 31 בדצמבר של השנה, תהיה כקבוע בתוספת;

(2)   אם שולמה עד סוף חודש פברואר של אותה שנה, תהיה בסכום מופחת כמפורט בתוספת;

(3)   אם שולמה לאחר תום השנה, תהיה כשיעורה במועד התשלום.

(ב)  חברה אינה חייבת באגרה שנתית בעד השנה שבה נרשמה לראשונה.

אגרה שנתית לחברה שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון תק' תשס"ד-2004

5א.     (א)  על אף האמור בתקנה 5, חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה, ובלבד שהמציאה לרשם את המסמכים שלהלן:

(1)   אישור מנציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר התיק; אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור;

(2)   אישור מרשויות מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייב במס על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, או שרישומה כאמור בוטל, בציון המועד שבו בוטל הרישום; אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור;

(3)   תצהיר מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק.

תק' תשס"ח-2008

(א1) חברה שהפסיקה את פעילותה ותיקה טרם נסגר, חלף האישורים המפורטים בתקנת משנה (א)(1) ו-(2), רשאית להמציא לרשם את המסמכים המפורטים להלן:

(1)   אישור מאת רואה חשבון המבקר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה, והעובדה שהגישה לרשות המסים, דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, מאושרים בידי רואה החשבון המבקר, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה; האישור יינתן לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית או מעיצום כספי שהוטל בשל אי-תשלומה (בתקנה זו – דוחות למס הכנסה);

(2)   העתק מן הדוחות למס הכנסה.

(ב)  בתקנה זו, "המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה" – המועד האחרון מבין המועדים המצוינים במסמכים המפורטים בתקנת משנה (א), ובחברת חוץ – המועד האחרון כאמור, ביחס להפסקת פעילותה בישראל.

תק' תשס"ח-2008

(ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), חברת חוץ, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, אף אם לא הגישה דוח והודעה לרשם לפי סעיף 338 לפקודת החברות ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בתקנת משנה (א) בפסקאות (1) עד (3) ובתקנת משנה (א1).

תק' תשס"ח-2008

(ד)  חברה שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה לפי סעיף 369 לפקודת החברות, לשם ביצוע פעולות שהיא חייבת לבצען לפי דין ולא לשם המשך פעילות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה ועד למועד ביטול המחיקה, ובלבד שהגישה לרשם, לאחר שקיימה את חובותיה כאמור, דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות והמציאה לרשם את המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א) ובתקנת משנה (א1).

אגרה שנתית לחברות בית משותף תק' תשס"ד-2004

5ב.     (א)  בתקנה זו, "חברת בית משותף" – חברה שבבעלותה בית שחלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין), ואין לה פעילות למעט פעילות הנובעת מבעלותה על בית כאמור.

(ב)  חברת בית משותף שהגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בגין אי תשלומה, לרבות אגרות שנתיות ועיצומים כספיים לגבי שנים שקדמו להגשת הדוח וההודעה כאמור.

(ג)   חברת בית משותף שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה בהתאם לסעיף 369 לפקודת החברות לשם רישום בית משותף כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בגין אי תשלומה לגבי השנים עד לביטול המחיקה, אם הגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות לאחר שסיימה את רישום הבית המשותף.

תחולה תק' תשס"ד-2004

5ג[1].    הפטור לפי תקנות אלה יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.

הצמדה תק' תש"ע-2010

 1. (א)  הסכומים הקבועים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב)  סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

(ג)   המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו- (ב).

(ד)  בתקנה זו –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן.

ביטול

 1. תקנות החברות (אגרות פרטי רישום וטפסים), תשמ"ט-1989 –  בטלות.

תחילה

 1. תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בשבט תשס"א (1 בינואר 2001).

הוראת מעבר

 1. על אף האמור בתקנה 5(א)(2), חברה רשאית לשלם אגרה שנתית מופחתת כמפורט בתוספת, במשך חודשיים מהיום שבו פורסמו תקנות אלה לראשונה.

הודעה תשע"ז-2017

תוספת

בשקלים חדשים

בעד –

תק' תשע"א-2010

 1. רישום חברה                                                                                     2,606

רישום חברה לתועלת הציבור                                                              866

תק' תשע"א-2010

 1. עיון –

בתיק החברה                                                                                     47

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה                                                      10

בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 עמודי מחשב         47

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה, בלשכת רשם החברות, לכל עמוד    2

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר    החברות

תק' תשע"א-2010

 1. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק                                 63      68

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק החברה)       21       26

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת       10

תק' תשע"א-2010

 1. אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד                              4

תק' תשע"א-2010

 1. צילום או הדפסה, לכל עמוד                                                                2

תק' תשע"א-2010

 1. אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק החברה, לכל עמוד       4

תק' תשע"א-2010

 1. (נמחקה)
 2. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת                                                 2,606

תק' תש"ע-2010

8א.      הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת          866

 1. אגרה שנתית                                                                                      1,484
 2. אגרה שנתית מופחתת                                                                         1,116

כ"ג בכסלו תשס"א (20 בדצמבר 2000)                  יוסף ביילין

 שר המשפטים

 

* פורסמו ק"ת תשס"א מס' 6074 מיום 4.1.2001 עמ' 230.

תוקנו ק"ת תשס"ב מס' 6144 מיום 7.1.2002 עמ' 288 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6216 מיום 25.12.2002 עמ' 349 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6300 מיום 30.3.2004 עמ' 335 – תק' תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ו מס' 6447 מיום 28.12.2005 עמ' 239 – הודעה תשס"ו-2005; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6630 מיום 20.12.2007 עמ' 225 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ח מס' 6708 מיום 9.9.2008 עמ' 1358 – תק' תשס"ח-2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 323 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6840 מיום 24.12.2009 עמ' 312 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6884 מיום 12.4.2010 עמ' 1002 – תק' תש"ע-2010.

ק"ת תשע"א מס' 6938 מיום 1.11.2010 עמ' 122 – תק' תשע"א-2010; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 3 לענין תחולה.

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 472 – הודעה תשע"א-2011; תחילתן ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7067 מיום 29.12.2011 עמ' 492 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 604 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 472 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 648 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 563 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7773 מיום 9.2.2017 עמ' 658 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

[1] נראה כי תקנה זו הינה הוראת תחולה של תק' תשס"ד-2004 עצמן ולא הייתה כוונה להכניסה לתקנות העיקריות.

משרד עורכי דין חברות  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  שירותים משפטיים לחברות • עורך דין הקמת חברה