חוק האחריות למוצרים פגומים

חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980

משפט אזרחי – נזיקין – אחריות למוצרים פגומים  – עורך דין אזרחי – עורך דין נזיקין 

חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980*

הגדרות

 1. בחוק זה –

"יצרן" – אדם העוסק למטרות מסחריות בייצור מוצרים או בהרכבתם, לרבות –

(1)   המציג עצמו כיצרן של מוצר במתן שמו או סימנו המסחרי או בכל דרך אחרת;

(2)   יבואן שייבא לישראל למטרות מסחריות מוצר שיוצר בחוץ לארץ;

(3)   ספק של מוצר שהיצרן שלו בארץ או היבואן שלו אינם ניתנים לזיהוי על פניו;

"ייצור" – יפורש בהתאם להגדרת "יצרן";

"מוצר" – לרבות רכיב ואריזה של מוצר, מוצר המחובר למקרקעין, ובנין;

"נזק גוף" – מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.

אחריות היצרן

 1. (א)  יצרן חייב לפצות את מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר שייצר (להלן – הנפגע), ואין נפקא מינה אם היה או לא היה אשם מצד היצרן.

(ב)  נגרם הנזק על ידי רכיב פגום, יהיו אחראים הן יצרן המוצר והן יצרן הרכיב.

(ג)   מוצר שהיצרן שלו בארץ או היבואן שלו אינם ניתנים לזיהוי על פניו יהיה הספק שלו פטור מאחריות לפי חוק זה אם מסר לנפגע, תוך זמן סביר לאחר דרישתו, פרטים שלפיהם ניתן לאתר את שם היצרן, היבואן או ספק שממנו קנה את המוצר, ואת המען המלא של מקום עסקם.

מוצר פגום

 1. (א)  מוצר הוא פגום בכל אחת מאלה:

(1)   מחמת ליקוי בו הוא עלול לגרום נזק גוף;

(2)   בנסיבות הענין נדרשות אזהרות או הוראות טיפול ושימוש מטעמי בטיחות והן לא ניתנו או שאינן מתאימות בהתחשב בסכנה הכרוכה במוצר.

(ב)  חזקה שהמוצר היה פגום אם נסיבות המקרה מתיישבות יותר עם המסקנה שהיה פגום מאשר עם המסקנה שהיה תקין.

הגנות

 1. (א)  בתובענה לפי חוק זה לא תהא ליצרן הגנה אלא באחת מאלה:

(1)   הפגם שגרם לנזק נוצר אחרי שהמוצר יצא משליטתו; הוכיח היצרן שהמוצר המסויים עבר בדיקות בטיחות סבירות לפני שיצא משליטתו, חזקה שהנזק נגרם לנפגע על ידי פגם שנוצר לאחר מכן;

(2)   לפי רמת ההתפתחות המדעית והטכנולוגית שהיתה בעת שהמוצר יצא משליטתו, לא יכול היה היצרן לדעת שמבחינת התכנון לא עמד המוצר ברמת הבטיחות הסבירה;

(3)   המוצר יצא משליטת היצרן שלא מרצונו, והוא נקט באמצעים סבירים למניעת יציאתו משליטתו, ולהזהרת הציבור הנוגע בדבר מפני הסיכון הכרוך במוצר;

(4)   הנפגע ידע על הפגם במוצר ועל הסיכון הכרוך בו, וחשף עצמו מרצון לסיכון זה.

(ב)  לא תהיה זו הגנה ליצרן שהתרשלות הנפגע תרמה לגרימת הנזק, אולם אם נהג הנפגע בהתרשלות חמורה, רשאי בית המשפט להפחית את סכום הפיצויים בהתחשב במידת התרשלותו.

(ג)   היה הנפגע למטה מגיל 12 –

(1)   לא תחול ההגנה האמורה בסעיף קטן (א)(4);

(2)   לא יפחית בית משפט פיצויים לפי סעיף קטן (ב).

פיצויים

 1. (א)  בחישוב הפיצויים לפי חוק זה בשל אבדן השתכרות ואבדן כושר השתכרות לא תובא בחשבון הכנסה העולה על שילוש השכר הממוצע במשק לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערב קביעת הפיצויים; היו הפיצויים פטורים ממס הכנסה, יחושבו הפסדי הנפגע לענין פיצויים אלה לפי הכנסתו לאחר ניכוי מס הכנסה החל עליה בעת קביעתם, ובלבד שההפחתה בשל ניכוי המס כאמור לא תעלה על 25 אחוזים מן ההכנסה שלפיה חושבו פיצויים אלה.

(ב)  פיצויים לפי חוק זה בשל נזק שאינו נזק ממון לא יעלו על חמישים אלף שקלים; שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להגדיל את הסכום האמור; הסכום יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום קבלת חוק זה בכנסת או מיום הגדלת הסכום, לפי הענין.

התיישנות

 1. (א)  תקופת ההתיישנות של תביעה לפי חוק זה תהא שלוש שנים.

(ב)  לא תוגש תובענה לפי חוק זה אלא תוך עשר שנים מתום השנה שבה יצא המוצר משליטת היצרן.

התניה

 1. המתנה על אחריות לפי חוק זה, תנאו בטל; אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכות היצרן לשיפוי מאחר, ובלבד שלא ישפה עצמו ממי שהמוצר הגיע לרשותו לצרכים אישיים, משפחתיים, או ביתיים.

תחולת פקודת הנזיקין

 1. לכל ענין שאין לגביו הוראה מיוחדת בחוק זה יחולו על גרימת נזק על ידי מוצר פגום הוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בשינויים המחוייבים.

סייג לתחולה

 1. (א)  חוק זה לא יחול על –

(1)   בהמות, עופות ודגים חיים;

(2)   תוצרת חקלאית אחרת שאינה מעובדת; לענין זה, ניקוי, בירור, הבחלה, אריזה, החסנה וקירור לא ייחשבו כעיבוד.

(ב)  חוק זה לא יחול על נזק שנגרם מחוץ לישראל.

שמירת דינים

 1. חוק זה אינו בא לגרוע מזכויות לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] או לפי כל דין אחר.

ביצוע

 1. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

תחילה

 1. תחילתו של חוק זה באחד לחודש שלאחר תום ששה חדשים מיום קבלתו בכנסת.

 יצחק נבון                                       מנחם בגין                            שמואל תמיר

נשיא המדינה                                   ראש הממשלה                      שר המשפטים

 

 

* פורסם ס"ח תש"ם מס' 964 מיום 26.3.1980 עמ' 86 (ה"ח תשל"ט מס' 1376 עמ' 30).

 

משרד עורכי דין מסחרי  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  עורך דין אזרחי • עורך דין מקרקעין