תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת שווי רכישה לענין אופציה במקרקעין)

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת שווי רכישה לענין אופציה במקרקעין), תשס"ג-2003

משפט אזרחי – מיסוי מקרקעין – מקרקעין –  עורך דין מיסוי מקרקעין – עורך דין מקרקעין – עורך דין נדל"ן – עורך דין מכר דירות – עורך דין רכישת דירה – מס שבח מקרקעין – מס רכישת מקרקעין

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת שווי רכישה לענין אופציה במקרקעין), תשס"ג-2003*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 115(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

קביעת שווי רכישה

  1. 1.במכירת זכות במקרקעין שנרכשה במימוש אופציה, כאמור בסעיף 49י(ג) לחוק, בידי מי שרכש את האופציה ממי שאינו בעל הזכות במקרקעין, יראו כשווי הרכישה של הזכות במקרקעין את שווי הרכישה של הזכות במקרקעין שנקבע לפי סעיף 21(ב) לחוק, בתוספת שווי הרכישה של האופציה; ואולם אם חלו על האופציה הוראות הפקודה – בתוספת התמורה או הסכום שנקבע כהכנסה בידי מוכר האופציה, לפי הענין.

תחולה

  1. 2.תקנות אלה יחולו לגבי רכישת אופציה ביום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) או לאחריו.

כ"ח בתמוז התשס"ג (28 ביולי 2003)

                                                                   בנימין נתניהו

שר האוצר

* פורסם ק"ת תשס"ג מס' 6254 מיום 6.8.2003 עמ' 881.

משרד עורכי דין נדל"ן  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  עורך דין אזרחי • עורך דין מקרקעין • עו"ד הסכמי מכר