תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חילוף זכויות במקרקעין)

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חילוף זכויות במקרקעין) (הוראת שעה), תשס"ד-2003

משפט אזרחי – מיסוי מקרקעין – מקרקעין –  עורך דין מיסוי מקרקעין – עורך דין מקרקעין – עורך דין נדל"ן – עורך דין מכר דירות – עורך דין רכישת דירה – מס שבח מקרקעין – מס רכישת מקרקעין

 

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חילוף זכויות במקרקעין) (הוראת שעה), תשס"ד-2003*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 115(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות ופרשנות

  1. 1.(א)  בתקנות אלה, "זכות חלופית" לרבות כלאחת מאלה: קרקע חקלאית חלופית, דירת מגורים חלופית או זכות בבית אבות, לפי הענין.

(ב)  לכל מונח אחר בתקנות אלה תהא המשמעות הנודעת לו בפרק חמישי 3 לחוק.

תנאי למתן פטור בחילוף

  1. 2.פטור ממס במכירת זכות במקרקעין כאמור בסעיפים 49יא(ב), 49יא1(א), 49יב(א) ו-(ג) לחוק או הקלה במס רכישה כאמור בסעיף 49יז לחוק יינתנו בהתקיים כל אלה:

(1)  ברכישת זכות חלופית, או במכירת הזכות הנמכרת, לפי המאוחר, נמסרה הודעה בטופס שקבע המנהל, במועד הקבוע בסעיף 73 לחוק, כי הרכישה או המכירה, לפי הענין, הינה רכישה או מכירה של זכות כאמור;

(2)  ברכישת זכות חלופית שהיא קרקע לבניית מבנה עסקי, כאמור בסעיף 49יא(ב)(2), נמסרה הודעה בטופס שקבע המנהל, בתוך 60 ימים ממועד סיום בנייתו של המבנה העסקי כאמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) לאותו סעיף.

הוראות תיאום

  1. 3.לבדיקת התקיימות התנאי כאמור בסעיף 49יא(ב)(2), יובאו בחשבון הוצאות הבניה, כאמור באותו סעיף, כשהן מוכפלות במדד יום המכירה של הזכות הנמכרת ומחולקות במדד יום ההוצאה; לענין זה יראו כיום ההוצאה את היום שבו תמו שני שלישים מהתקופה המתחילה ביום תחילת הבניה, ומסתיימת ביום גמר הבניה.

תחילה

  1. 4.תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001).

ט"ו בכסלו התשס"ד (10 בדצמבר 2003)

                                                                   בנימין נתניהו

שר האוצר

* פורסמו ק"ת תשס"ד מס' 6280 מיום 28.12.2003 עמ' 100.

משרד עורכי דין נדל"ן  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  עורך דין אזרחי • עורך דין מקרקעין • עו"ד הסכמי מכר