תקנות החוזים האחידים

תקנות החוזים האחידים, תשמ"ג-1983

משפט אזרחי – חוזים – חוזים אחידים –  עורך דין אזרחי –  עורך דין חוזים 

תקנות החוזים האחידים, תשמ"ג-1983*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12, 16 ו-25 לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

המצאת עותק מחוזה אחיד

  1. דרש היועץ המשפטי לממשלה, או הממונה על הגנת הצרכן, מספק להמציא לו עותק מחוזה אחיד שהוא מתקשר או מתכוון להתקשר על פיו, חייב הספק להמציא עותק כאמור תוך חמישה עשר ימים מקבלת הדרישה, או תוך תקופה ארוכה יותר שנקבעה בה.

המצאת כתבי בי דין ליועץ המשפטי לממשלה

1א.     בית המשפט המודיע ליועץ המשפטי לממשלה על קיומו של תנאי מקפח בחוזה אחיד כאמור בסעיף 20 לחוק, יצרף להודעתו את כתבי בי-הדין בהליך או ייתן הוראות בדבר המצאתם ליועץ המשפטי לממשלה; בתקנה זו, "בית משפט" ו"כתבי בי-דין" – כהגדרתם בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.

ציון אישור

  1. (א)  ציון אישור של בית הדין על פני חוזה לפי סעיף 15 לחוק יהיה בצורה בולטת בראש העמוד הראשון של החוזה.

(ב)  נוסח האישור יכלול את הפרטים הבאים:

(1)   המילים: "בית הדין לחוזים אחידים אישר שאין בחוזה זה תנאי מקפח";

(2)   תאריך האישור של בית הדין;

(3)   תאריך תפוגת האישור;

(4)   מספר התיק בבית הדין שבו ניתנה החלטת האישור.

(ג)   כל ספק, החייב על פי דין, להגיש את החוזה האחיד שבאמצעותו או על פיו הוא מתקשר, לאישור בית הדין לחוזים אחידים, יציין על פני החוזה שהוא עושה לפי החוזה האחיד את הפרטים המנויים בסעיף 15(ב) לחוק.

משיבים לבקשת אישור

  1. המשיבים לבקשת אישור של חוזה אחיד בבית הדין, בנוסף למשיבים שנמנו בסעיף 12(ב) לחוק, יהיו:

(1)   המועצה הישראלית לצרכנות;

(2)   הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות.

מבקשים בבקשת ביטול

  1. הרשאים לבקש ביטול תנאי מקפח בבית הדין, בנוסף למבקשים שנמנו בסעיף 16(א) לחוק, יהיו:

(1)   המועצה הישראלית לצרכנות;

(2)   הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות;

(3)   בנק ישראל, כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954.

ביטול

  1. בטלות –

(1)   תקנות החוזים האחידים (מסירת עותק), תשל"ח-1977;

(2)   תקנות החוזים האחידים (צורת ציון אישור המועצה), תשכ"ד-1964.

כ"ו בסיון תשמ"ג (7 ביוני 1983)                              משה נסים

שר המשפטים

 

* פורסמו ק"ת תשמ"ג מס' 4502 מיום 12.6.1983 עמ' 1518.

תוקנו ק"ת תשנ"ז מס' 5794 מיום 21.11.1996 עמ' 130 – תק' תשנ"ז-1996.

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 476 – תק' תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 432 – תק' תשע"א-2010; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן.

 

משרד עורכי דין מסחרי  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  עורך דין אזרחי • עורך דין מקרקעין