תקנות החברות (תקופת תוקף החלטה לפי סעיף 121 לחוק)

תקנות החברות (תקופת תוקף החלטה לפי סעיף 121 לחוק), תשע"ו-2016

משפט מסחרי – תאגידים וניירות ערך – חברות – עורך דין חברות – ייעוץ משפטי לחברות – עורך דין דיווח לרשם החברות – עורך דין פתיחת חברה בע"מ 

תקנות החברות (תקופת תוקף החלטה לפי סעיף 121 לחוק), תשע"ו-2016*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 121(ה) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תקופת תוקף החלטה לפי סעיף 121

  1. 1.תוקף החלטה לפי סעיף 121(ג) או (ד) לחוק, לפי העניין, שהתקבלה בחברה לאחר שהציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור, או שהחברה תיארה אותה בתשקיף או במסמך ההצעה לציבור, יהיה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים מהמועד שבו הפכה החברה מחברה פרטית לחברה ציבורית או לחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לפי העניין.

כ"ה באדר א' התשע"ו (8 במרס 2016)                                  איילת שקד

 שרת המשפטים

 

* פורסמו ק"ת תשע"ו מס' 7639 מיום 3.4.2016 עמ' 948.

משרד עורכי דין חברות  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  שירותים משפטיים לחברות • עורך דין הקמת חברה