תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית)

תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), תשס"ד-2004

משפט מסחרי – תאגידים וניירות ערך – חברות – עורך דין חברות – ייעוץ משפטי לחברות – עורך דין דיווח לרשם החברות – עורך דין פתיחת חברה בע"מ 

תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), תשס"ד-2004*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

  1. 1.בתקנות אלה –

"אסיפה כללית" – לרבות אסיפת סוג;

"הודעה" – הזמנה או הודעה על אסיפה כללית.

קבלת החלטה שונה מהנוסח שפורט בהודעה

  1. 2.פורט בהודעה נוסח של החלטה או שנכללה בה תמצית החלטה והפניה לנוסח המלא של ההחלטה, שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, רשאית האסיפה הכללית לקבל החלטה שונה מנוסח ההחלטה שפורט כאמור אם השינוי הוא שינוי זניח או אם יש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח ההחלטה שפורט כאמור.

כ' בשבט התשס"ד (12 בפברואר 2004)

יוסף (טומי) לפיד

שר המשפטים

* פורסמו ק"ת תשס"ד מס' 6295 מיום 26.2.2004 עמ' 275.

משרד עורכי דין חברות  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  שירותים משפטיים לחברות • עורך דין הקמת חברה