תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה)

תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006

משפט מסחרי – תאגידים וניירות ערך – חברות – עורך דין חברות – ייעוץ משפטי לחברות – עורך דין דיווח לרשם החברות – עורך דין פתיחת חברה בע"מ 

תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 240(ב) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

  1. 1.בתקנות אלה –

"מועמד" – מועמד לכהונת דירקטור חיצוני;

"תקנות הגמול" – תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

כהונה כדירקטור בחברות בשליטה ובעלות מלאה של החברה תק' תשע"ב-2012

  1. 2.חברה רשאית למנות דירקטור חיצוני לדירקטור בחברות הנמצאות בשליטתה ובבעלותה המלאה של חברה שבה הוא מכהן כדירקטור חיצוני (בתקנות אלה – החברות הבנות), ולא יראו בכך זיקה אם התקיימו כל אלה:

תק' תשע"ב-2012

(1)  הגמול שרשאי דירקטור חיצוני לקבל בעד כהונתו כדירקטור בכל החברות הבנות או חלקן (להלן – גמול בעד כהונה בחברות בנות), בכל שנה, לא יעלה על סכום שיחושב לפי מספר הישיבות בחברות בנות שבהן השתתף או על הגמול השנתי הקבוע בתקנות הגמול לפי דרגתה של החברה, לפי הנמוך; גמול ההשתתפות בכל ישיבה בחברה בת לא יעלה על הסכום המרבי הקבוע בתקנות הגמול ביחס לחברות בדרגתה של החברה הבת;

(2)  ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות, פירוט החברות הבנות שבגין כהונה בהן יינתן גמול, סכום הגמול, וכן המקרים והשיעור שבהם יגדל הגמול בהתאם לפסקה (3), יובאו לידיעת המועמד קודם לקבלת הסכמתו לכהן בתפקיד, והם לא ישונו במשך כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק, בכפוף לתקנה 8ג לתקנות הגמול;

(3)  ההחלטה בדבר תשלום גמול בעד כהונה בחברות בנות כאמור בפסקה (2), יכול שתתייחס גם לחברות בנות שטרם הוקמו או נרכשו, ובלבד שלפני מינוי המועמד ייקבע, כי במקרה שתוקם חברה בת או תירכש, ימונה הדירקטור החיצוני לדירקטור באותה חברה בת ויקבל גמול לפי תקנות אלה;

(4)  כהונתו של דירקטור חיצוני כדירקטור בחברה בת, למעט דירקטור שאינו מקבל גמול בגין כהונתו באותה חברה בת, לא תופסק שלא בהסכמתו לפני תום כל תקופת כהונה של שלוש שנים לפי סעיף 245 לחוק או לפני תום כהונתו כדירקטור חיצוני, לפי המוקדם;

(5)  הוראות תקנות 4(ג), 5(ב), (ד), (ו) ו-6 לתקנות הגמול חלות על הגמול בעד כהונה בחברות בנות, בשינויים המחויבים; לענין החובה לשלם סכום גמול זהה לכל הדירקטורים החיצוניים, לא יראו בשינוי הנובע ממספר החברות שבהן הוא מכהן או מדרגתן, סכום שונה;

(6)  מספר החברות הבנות שבהן מכהן הדירקטור החיצוני כדירקטור לפי תקנות אלה, אינו עולה על ארבע.

כהונה בחברות שהתמזגו

  1. 3.מי שכיהן כדירקטור חיצוני בתאגיד אחר שהוא חברת יעד, לא ייחשב בשל כך, כמי שיש לו זיקה לחברה הקולטת לאחר מיזוג החברות; בתקנה זו, "תאגיד אחר" – כהגדרתו בסעיף
    240(ב) לחוק.

זיקה לתאגיד אחר בעת שהיה בשליטת אדם אחר תק' תשע"ב-2012

  1. 4.מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה או תאגיד בשליטתה.

קשרים זניחים תק' תשע"ו-2016

  1. 5.(א)  קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

(1)   הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;

(2)   הקשרים החלו לפני מועד המינוי;

(3)   ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);

תק' תשע"ב-2012

(4)   בחברה ציבורית – קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.

תק' תשע"ו-2016

(ב)  קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

(1)   בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);

(2)   הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; על הצהרה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;

(3)   ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

כהונה כדירקטור חיצוני בחברה בשליטת המדינה

  1. 6.קיום יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים בין המדינה ובין קרוב של דירקטור חיצוני בחברה שבשליטת המדינה, לא יהווה זיקה, אם יחסי העבודה או הקשרים העסקיים או המקצועיים כאמור, אינם בתחום פעילותה של החברה ואינם קשורים לפיקוח על החברה או להסדרת פעילותה.

הוראת מעבר

  1. 7.על אף האמור בתקנה 2(2), רשאי דירקטור חיצוני לקבל גמול בעד כהונה כדירקטור בחברות בנות לפי תקנות אלה, אם הוא מכהן כדירקטור חיצוני בחברה ערב תחילתן של תקנות אלה, ובלבד שהחלטה על כך התקבלה באסיפה הכללית בתוך 4 חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה.

כ"ד בחשון התשס"ז (15 בנובמבר 2006)                             מאיר שטרית

ממלא מקום שר המשפטים

* פורסמו ק"ת תשס"ז מס' 6539 מיום 26.11.2006 עמ' 330.

תוקנו ק"ת תשע"ב מס' 7092 מיום 16.2.2012 עמ' 795 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן ביום 17.2.2012.

ק"ת תשע"ו מס' 7639 מיום 3.4.2016 עמ' 946 – תק' תשע"ו-2016.

משרד עורכי דין חברות  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  שירותים משפטיים לחברות • עורך דין הקמת חברה