תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם)

תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981

משפט מסחרי – תאגידים וניירות ערך – חברות – עורך דין חברות – ייעוץ משפטי לחברות – עורך דין דיווח לרשם החברות – פירוק חברות 

תק' תשמ"ד-1984

תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 136(3), 137, 162(6)(ב)(1), 163 ו-258 לפקודת החברות (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

הגדרות

 1. בתקנות אלה –

תק' תשס"א-2000

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

תק' תשס"א-2000

"חוק החברות" – חוק החברות, תשנ"ט-1999;

תק' תשס"א-2000

"מנהל מיוחד" – מי שמונה לפי סעיף 318 לפקודה, או מי שמונה בידי בית המשפט בהליך לפי סעיף 350 לחוק החברות כנאמן לביצוע הסדר נושים;

תק' תשס"א-2000

"נושה מהותי" – מי שהחברה חבה לו חוב אשר במועד הבקשה עולה על סכום של 100,000 שקלים חדשים או סכום של 10% מסך החובות של החברה שאינם חובות מובטחים, לפי הגבוה מביניהם;

"תקבולי הכנסה" – תקבולים ממכירת מוצרים או שירותים שהם עיסוקה של החברה שבפירוק או בכינוס נכסים (להלן – החברה) והנמכרים תוך כדי הניהול;

תק' תשס"א-2000

"תקבולי מימוש" – תקבולים, שאינם תקבולי הכנסה, ומקורם גביית חובות, מכירת נכסים וכל תקבול אחר שקיבל בעל תפקיד;

"נכסים" – לרבות אמצעי ייצור, חמרי גלם ומלאי בתהליך ייצור;

"ניהול" – הפעלה שוטפת של עסקי החברה;

תק' תשס"א-2000

"תפקיד" – כונס נכסים, מפרק זמני, מפרק, שמונו לפי הפקודה או לפי חוק החברות או מנהל מיוחד.

תק' תשמ"ז-1987

פרק ב': מינוי

כשירות למינוי תק' תשמ"ז-1987 תק' תשס"א-2000

 1. (א)  בית המשפט ימנה –

(1)   לתפקיד כונס נכסים, מפרק זמני או מפרק לפי הפקודה אדם שהוא חבר לשכת עורכי הדין או בעל רישיון לראיית חשבון בלבד;

(2)   לתפקיד מנהל מיוחד, אדם, שבית המשפט ראה כי יש לו ניסיון מוכח בניהול עסק או בנושאים כלכליים או מסחריים או מינהליים הנדרשים למילוי תפקידו באותו ענין.

(ב)  בנסיבות מיוחדות ואם שוכנע בית המשפט שחיוני לעשות כן, רשאי הוא, בהמלצת הכונס הרשמי, למנות לתפקיד אדם בעל הכשרה מקצועית הדרושה, לדעת בית המשפט, לצורך אותו תפקיד, אף אם לא נתקיים בו תנאי מהתנאים האמורים בתקנת משנה (א).

(ג)   בבואו למנות אדם לתפקיד יתן בית המשפט את דעתו, בין היתר, לנסיונו המקצועי, לכישוריו ביחס לצרכים המיוחדים של התפקיד ולאפשרותו לעמוד בנטל התפקיד.

ניגוד עניינים תק' תשמ"ז-1987

 1. לא ימנה בית המשפט אדם לתפקיד אם מצא שקשריו עם החברה, מעמדו בה או כלפיה או עיסוקיו האחרים, עלולים ליצור ניגוד עניינים עם מילוי התפקיד.

סייגים למינוי תק' תשמ"ז-1987 תק' תשס"א-2000

 1. הוצע אדם כמועמד לתפקיד, והכונס הרשמי סבור – מתוך נסיון קודם עם המועמד או מטעם אחר – שאין הוא מתאים להתמנות לתפקיד האמור, יודיע על כך לבית המשפט ויפרט בהודעתו את נימוקיו לכך; בית המשפט יחליט בדבר המינוי לאחר שיתן למציע ולמועמד הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

רשימת מינויים תק' תשמ"ז-1987 תק' תשס"א-2000

 1. המזכיר הראשי של בית המשפט יכין ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה רשימה ובה פירוט שמותיהם של אלה שמונו לתפקיד לפי תקנות אלה בלבד באותו בית משפט בשלושת החדשים שקדמו להכנה, ויציין בה פרטים אלה: שמו של כל אחד מהאנשים שנתמנו, מקצועו, מהות התפקיד, שם החברה שלגביה נעשה המינוי, תאריך המינוי, שם הממנה ומספר התיק בבית המשפט; הרשימה תישלח אל נשיאי בתי המשפט ואל הכונס הרשמי ותעמוד לעיון הציבור במזכירויות בתי המשפט. עותקים מן הרשימה יישלחו אל לשכת עורכי הדין ואל לשכת רואי החשבון בישראל.

פרק ג': שכר

בקשה לשכר טרחה

 1. (א)  בית משפט יקבע את שכרו של מי שנתמנה לתפקיד (להלן – בעל תפקיד) על פי בקשתו.

תק' תשמ"ב-1981

(ב)  הבקשה תלווה בדו"ח כספי של בעל התפקיד, כשהוא מאומת בתצהיר ומבוקר בידי רואה חשבון; אולם רשאי בית המשפט, מטעמים שיירשמו, לפטור בעל תפקיד מהחובה למסור את הדו"ח לבקורת האמורה.

תק' תשס"א-2000

(ג)   המשיב בבקשה לשכר בפירוק יהיה הכונס הרשמי, והוא יהיה רשאי, בנוסף לסמכותו לפי כל דין, לחוות את דעתו על הדו"ח ולייעץ לבית המשפט הדן בבקשה בכל ענין הכרוך בה.

תק' תשס"א-2000

(ג1) המשיב בבקשה לשכר בכינוס נכסים יהיה הנושה המובטח; בבקשה לשכר בהליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות תישלח הודעה על הגשת הבקשה לכל נושה מהותי ולכונס הרשמי, אשר רשאים להתייצב ולהביע את עמדתם בבקשה; כונס הנכסים יהיה חייב להתייצב לדיון בבקשה כאשר הנושה המובטח קיבל דיבידנד מעל ל-90% מגובה חובו.

(ד)  בית המשפט הדן בבקשה רשאי להיוועץ בכל אדם ובמיוחד בועדת הביקורת, אם קיימת כזו.

תק' תשמ"ד-1984

(ה)  השכר ייקבע לבעל תפקיד לפי הכללים שבתקנות 7 עד 11.

שכר ניהול תק' תשמ"ד-1984 הודעה תשע"ז-2017

 1. (א)  לבעל תפקיד ייקבע לא יותר מאשר פעם בשלושה חודשים, שכר ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה הוא נקבע, כמפורט להלן:

(1)   לגבי 457,877 השקלים החדשים הראשונים – 5%;

(2)   לגבי 948,458 שקלים חדשים נוספים – 4%;

(3)   לגבי 1,896,915 שקלים חדשים נוספים – 3%;

(4)   לגבי 2,845,373 שקלים חדשים נוספים – 2%;

(5)   לגבי 5,690,748 שקלים חדשים נוספים – 1%;

(6)   לגבי 18,969,158 שקלים חדשים נוספים – 0.5%;

(7)   לגבי כל שקל חדש נוסף – 0.2%.

תק' תשס"א-2000

(א1) נוסף על השכר הקבוע בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט, לאחר שניתנה לנושה המובטח ולנושה המהותי הזדמנות להביע את עמדתם, לקבוע לבעל תפקיד שכר ניהול מיוחד שישולם מן הרווח שהופק בתקופה שבעדה הוא ישולם; בית המשפט רשאי לקבוע, על פי שיקול דעתו, שתשלום השכר האמור יהיה מותנה בהסכמת רוב, לפי ערך, מבין הנושים המובטחים, אם ישנם, וישולם מתוך הסכום המגיע להם, וכן רשאי הוא לקבוע כי התשלום יהיה מתוך נשייתם של הנושים הרגילים, בשים לב לדיבידנד שמוצע לשלמו להם; בתקנת משנה זו, "רווח" – רווח תפעולי שנוצר מתקבולי הכנסה שוטפים, שאינם נובעים ממכירת נכסי החברה, בניכוי הוצאות לרבות שכר הניהול ומסים שוטפים; הפסדים וריבית שנוצרו לפני תחילת הפירוק לא ייכללו בחישוב הרווח התפעולי לפי תקנת משנה זו, כאשר סכומי ההפסדים צמודים למדד.

(ב)  לא ייקבע שכר על פי תקנה זו בשל כספים שנתקבלו כתקבולי מימוש.

שכר מימוש  הודעה תשע"ז-2017

 1. (א)  לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש, כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד מכונס נכסים או מפרק אחר:

(1)   לגבי 65,411 השקלים החדשים הראשונים – 20%;

(2)   לגבי 654,108 שקלים חדשים נוספים – 10%;

(3)   לגבי 3,270,541 שקלים חדשים נוספים – 5%;

(4)   לגבי כל שקל חדש נוסף – 1%.

תק' תשס"א-2000

(א1) שילם החייב, בעל מניות של החייב או אחר תשלומים עתיים לבעל התפקיד, יראו אותם כתקבולי מימוש.

(ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט לקבוע שכר על פיה על הפרש ערך מזומנים שנוצר לטובת החברה, כתוצאה מהשבחתו בידי בעל התפקיד, אם מצא כי ההשבחה נבעה ממאמץ מיוחד שבעל התפקיד השקיע בהשבחה זו.

(ג)   לענין תקנה זו "מזומנים" – לרבות איגרות חוב, מניות ומסמכים סחירים אחרים, ופירותיהם של אלה, שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ערב תחילת עבודתו של בעל התפקיד, או שנרכשו למטרות השקעה עבור החברה בתקופת עבודתו של בעל התפקיד.

שכר טרחה על פי חלוקה בפועל תק' תשס"א-2000

8א.   (א)  בעל תפקיד, אשר לא ביקש שכר טרחה כאמור בתקנות 7 ו-8, רשאי לבקש שכר טרחה מתוך סך כל הנשייה שחילק בפועל לכל הנושים בכסף או בשווה כסף על פי המפורט להלן:

שיעור חלוקה בפועל באחוזים                      שכר מזערי ומרבי באחוזים,

לכל הנושים מסך כל נשייתם המוכחת                   מסך כל הנשייה לחלוקה

(1) 80 ומעלה                                 11-12

(2) 70-79                                       10-11

(3) 60-69                                       9-10

(4) 50-59                                       7-9

(5) 40-49                                       5-7

(6) 30-39                                       4-5

(7) 20-29                                       3-4

(8) 10-19                                       2-3

(9) 0-9                                          לא יותר מ-2

(ב)  על אף האמור בפסקה (1) בטבלה שבתקנת משנה (א), בנסיבות מיוחדות שיירשמו, שנבעו ממאמץ מיוחד, שעות עבודה רבות, הצלחה מוכחת בביצוע התפקיד וחלוקת הרכוש ומשך זמן קצר במיוחד לסיום תפקידו, רשאי בית המשפט לפסוק לבעל תפקיד שפעל כאמור באותה פסקה לא יותר מ-15% ולא פחות מ-12% מסך הנשייה לחלוקה.

(ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), בעל תפקיד אשר קיבל במהלך ביצוע תפקידו שכר טרחה על פי תקנות 7 ו-8, יוכל לבקש שכר טרחה על פי תקנה זו ובלבד שהסכומים שניתנו לו על פי התקנות האמורות יופחתו משכרו על פי תקנה זו.

מסך ערך מוסף תק' תשס"א-2000

 1. 9.(א)  שכר הטרחה יחושב מהתקבול בלא מס ערך מוסף, למעט אם נדרש הליך מיוחד לגבייתו או בעסקאות ייצוא.

(ב)  לשכר הטרחה הקבוע בתקנות אלה ייתוסף מס ערך מוסף.

בדיקת תביעות חוב של עובדים תק' תשס"א-2000 הודעה תשע"ז-2017

9א.     לבעל תפקיד ישולם שכר בסכום של 263 שקלים חדשים בעד תביעת חוב של עובד שהוגשה לו על פי סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

סייגים לשכר תק' תשס"א-2000

 1. (א)  על אף האמור בתקנה 8 שכרו של כונס נכסים, שמימש רכוש בעבור נושה מובטח, יהיה 75% מהסכום הקבוע בתקנה 8.

(ב)  נתמנה כונס נכסים או מפרק זמני לפי צו פירוק, לשם תפיסת הרכוש ושמירתו בלבד, לא יחולו הוראות פרק זה, ושכרו ייקבע על ידי בית המשפט בהתחשב בהיקף עבודתו.

(ג)   בעל תפקיד לא יקבל שכר או תמורה אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, נוסף על הקבוע בתקנות אלה בשל תפקידו בחברה, אלא באישור בית המשפט; קיבל בעל תפקיד שכר כאמור בלא אישור בית המשפט, רשאי כל נושה לפנות לבית המשפט בבקשה להשבתו לחברה או לחלוקתו.

שירותים מקצועיים

 1. (א)  בעל תפקיד לא יהיה זכאי לשכר מיוחד בעד שירותיו המקצועיים, ורואים אותו ככלול בשכר הטרחה שייקבע לפי כללים אלה.

(ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), אם שוכנע בית המשפט, כי בעל התפקיד ביצע פעולות החורגות מתפקידיו הרגילים, רשאי בית המשפט לפסוק לו שכר מיוחד עבורן, לפי התעריף המינימלי הקיים במקצועו של בעל התפקיד.

תק' תשמ"ד-1984 תק' תשס"א-2000

(ג)   פסק בית המשפט שכר מיוחד לפי תקנת משנה (ב), לא ייקבע לבעל התפקיד שכר ניהול ושכר מימוש מההכנסות או מהכספים שנתקבלו בתקופת הפירוק או הכינוס, כתוצאה מביצוע הפעולות החורגות שעבורן נפסק לו השכר המיוחד.

העסקת בעלי מקצוע תק' תשס"א-2000

 1. בעל תפקיד לא יעסיק במסגרת תפקידו פקיד, עורך דין, רואה חשבון, מנהל חשבונות, כלכלן, מהנדס, שמאי או בעל מקצוע אחר אלא באישור מראש מאת הכונס הרשמי או מבית המשפט. היתה ההוצאה בעד ההעסקה כאמור צפויה להגיע לסכום של 100,000 שקלים חדשים ומעלה, תינתן לנושים המובטחים הזדמנות להשמיע את עמדתם קודם למתן האישור.

נימוקים להגדלת השכר או להקטנתו תק' תשס"א-2000

 1. (א)  בעת פסיקת שכרו של בעל התפקיד, יביא בית המשפט בחשבון את ההוצאות שהוציא בעל התפקיד במהלך מילוי תפקידו וכן יבחן בכל מקרה, לפי שיקול דעתו, את מידת המאמץ והטרחה שהשקיע בעל התפקיד ומשך הזמן לסיום התפקיד ובהתאם לכך רשאי הוא, מנימוקים שירשמו, להקטין את שכרו או להגדילו.

תק' תשמ"ה-1985

(א1) ביצע בעל תפקיד פעולות החורגות באופן משמעותי ממסגרת התפקידים השגרתיים שבעדם נקבע לו שכר, רשאי בית המשפט – אם הגיש לו הכונס הרשמי בקשה לכך – לקבוע לבעל התפקיד שכר מיוחד בעד הפעולות האמורות, בהתחשב בתועלת שהן הביאו לנושים ולמעונינים האחרים בפירוק.

תק' תשמ"ד-1984

(ב)  עיכב בעל תפקיד את סיום תפקידו ללא סיבה מספקת, רשאי בית המשפט, מנימוקים שירשום, להקטין את שכרו.

תק' תשמ"ד-1984

(ג)   הפסיק בעל תפקיד למלא את תפקידו לפני סיומו ושולם לו לפני כן סכום כסף על חשבון שכרו, רשאי בית המשפט, מנימוקים שירשום, לצוות על החזרת הסכום ששולם, כולו או חלקו, בתוספת הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א- 1961, מיום שהסכום שולם ועד ליום החזרתו בפועל.

תק' תשס"א-2000

(ד)[1] בבוא בית המשפט להגדיל שכר בעל תפקיד או להקטינו יתחשב גם בסכומים ששולמו לבעל התפקיד על פי תקנה 7(א1), אם שולמו.

תק' תשמ"ד-1984

(ד)  הועסק בעל מקצוע כאמור בתקנה 12 ושכרו שולם מקופת החברה, רשאי בית המשפט לנכות את הסכום ששולם, כולו או מקצתו, משכרו של בעל התפקיד.

מועדי התשלום

 1. (א)  במהלך ביצוע העבודה ישולם לבעל תפקיד שכר ביניים, אשר לא יעלה על חמישים אחוזים מהשכר הסופי המשוער, אולם בית המשפט רשאי לאשר תשלום שיעור גבוה יותר מנימוקים שיירשמו.

(ב)  השכר הסופי ישולם עם שחרורו של בעל תפקיד מתפקידו.

הצמדה תק' תשמ"ד-1984 תק' תשס"א-2000

 1. (א)  הסכומים המשמשים בסיס לחישוב השכר לפי תקנות 7(א), 8(א) ו-9א ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי ובלבד ששיעור השינוי עלה על 1%.

תק' תשס"א-2000

(ב)  סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

(ג)   בתקנה זו –

תק' תשס"א-2000

"מדד" – (נמחק);

תק' תשס"א-2000

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם:

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.

תק' תשס"א-2000

(ד)  הכונס הרשמי יפרסם ברשומות את נוסח תקנות 7(א), 8(א) ו-9(א), בהתאם לשינויים שחלו בו על פי האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

(ה)  לשכר שנקבע לבעל תפקיד לפי תקנה 6(א) יווספו הפרשי הצמדה, לפי השינויים שחלו במדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה לפי תקנה 6(א) ועד למדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום השכר בפועל, אלא אם קבע בית המשפט אחרת.

פרק ד': הוראות שונות

ביטול

 1. בתקנה 135 לתקנות החברות (פירוק), 1936, תקנות משנה (1), (2) ו-(3) – בטלות.

הוראת מעבר

 1. הוראות פרק ג' יחולו על כל בעל תפקיד אשר ביום תחילתן של תקנות אלה טרם קיבל את שכרו, כולו או מקצתו, בעד מילוי תפקידו.

תחילה

 1. תחילתן של תקנות 2(2), 3 ו-4 ביום ב' באלול תשמ"א (1 בספטמבר 1981).

כ"ח באדר א' תשמ"א (4 במרס 1981)                     משה נסים

 שר המשפטים

 

* פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4212 מיום 9.3.1981 עמ' 646.

תוקנו ק"ת תשמ"ב מס' 4292 מיום 3.12.1981 עמ' 327 – תק' תשמ"ב-1981.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 852 – תק' תשמ"ד-1984 (ת"ט ק"ת תשמ"ד מס' 4639 מיום 31.5.1984 עמ' 1654). מס' 4689 מיום 17.8.1984 עמ' 2375 – הודעה תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.8.1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4752 מיום 1.2.1985 עמ' 557 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.2.1985. מס' 4811 מיום 31.5.1985 עמ' 1374 – תק' תשמ"ה-1985. מס' 4846 מיום 4.8.1985 עמ' 1815 – הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.8.1985.

ק"ת תשמ"ז: מס' 5044 מיום 23.7.1987 עמ' 1147 – תק' תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 1.9.1987 ור' תקנה 2(ב) לענין הוראות מעבר (ת"ט ק"ת תשמ"ח מס' 5081 מיום 4.2.1988 עמ' 426). מס' 5047 מיום 6.8.1987 עמ' 1190 – הודעה תשמ"ז-1987. מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1251 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.8.1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5089 מיום 13.3.1988 עמ' 547 – הודעה תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.2.1988. מס' 5097 מיום 29.3.1988 עמ' 687 – הודעה תשמ"ח-1988 (בוטלה ת"ט ק"ת תשמ"ח מס' 5110 מיום 1.6.1988 עמ' 876).

ק"ת תשמ"ט: מס' 5135 מיום 18.9.1988 עמ' 28 – הודעה תשמ"ט-1988; תחילתה ביום 1.8.1988. מס' 5175 מיום 31.3.1989 עמ' 653 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.2.1989. מס' 5213מיום 24.8.1989 עמ' 1318 – הודעה (מס' 3) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.8.1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5249 מיום 15.2.1990 עמ' 382 – הודעה תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.2.1990. מס' 5283 מיום 29.7.1990 עמ' 922 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.8.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5335 מיום 20.2.1991 עמ' 614 – הודעה תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.2.1991. מס' 5376 מיום 6.8.1991 עמ' 1135 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.8.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5419 מיום 11.2.1992 עמ' 745 – הודעה תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.2.1992. מס' 5465 מיום 12.8.1992 עמ' 1435 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.8.1992.

ק"ת תשנ"ג: מס' 5501 מיום 16.2.1993 עמ' 399 – הודעה תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.2.1993. מס' 5539 מיום 10.8.1993 עמ' 1063 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.8.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5580 מיום 13.2.1994 עמ' 651 – הודעה תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.2.1994. מס' 5618 מיום 18.8.1994 עמ' 1275 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.8.1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5664 מיום 16.2.1995 עמ' 885 – הודעה תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.2.1995. מס' 5695 מיום 1.8.1995 עמ' 1709 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.8.1995.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 623 – הודעה תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.2.1996. מס' 5775 מיום 29.7.1996 עמ' 1477 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.8.1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5810 מיום 2.2.1997 עמ' 393 – הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.2.1997. מס' 5844 מיום 31.7.1997 עמ' 985 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה מיום 1.8.1997.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 399 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.2.1998. מס' 5919 מיום 20.8.1998 עמ' 1169 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה מיום 2.8.1998.

ק"ת תשנ"ט: מס' 5953 מיום 22.2.1999 עמ' 403 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.2.1999. מס' 5994 מיום 5.8.1999 עמ' 1118 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999.

ק"ת תש"ס: מס' 6020 מיום 17.2.2000 עמ' 338 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.2.2000. מס' 6049 מיום 9.8.2000 עמ' 811 – הודעה (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.8.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 131 – תק' תשס"א-2000; תחילתן 45 ימים מיום פרסומן ור' תקנות 17, 18 לענין הוראת מעבר והוראת שעה.

ק"ת תשס"ב מס' 6151 מיום 6.2.2002 עמ' 425 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6223 מיום 30.1.2003 עמ' 476 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6290 מיום 2.2.2004 עמ' 232 – הודעה תשס"ד-2004; תחילתה ביום 1.1.2004.

ק"ת תשס"ט מס' 6751 מיום 9.2.2009 עמ' 480 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6840 מיום 24.12.2009 עמ' 314 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6963 מיום 9.1.2011 עמ' 490 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7078 מיום 18.1.2012 עמ' 630 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 718 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 491 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ז מס' 7766 מיום 19.1.2017 עמ' 597 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

[1] הכפילות במספר תקנת המשנה במקור: ר' תק' תשמ"ד-1984 ותק' תשס"א-2000.

משרד עורכי דין חברות  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  שירותים משפטיים לחברות • עורך דין הקמת חברה