תקנות החברות (העברת דיבידנד באמצעות מסלקת הבורסה)

תקנות החברות (העברת דיבידנד באמצעות מסלקת הבורסה), תשס"ב-2002

משפט מסחרי – תאגידים וניירות ערך – חברות – עורך דין חברות – ייעוץ משפטי לחברות – עורך דין דיווח לרשם החברות

תקנות החברות (העברת דיבידנד באמצעות מסלקת הבורסה), תשס"ב-2002*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 305, 335 ו-366 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

  1. בתקנות אלה –

"בעל מניה" – כמשמעותו בסעיף 177(1) לחוק;

"דיבידנד" – לרבות מניות הטבה;

"המועד הקובע" – המועד האמור בסעיף 182(א) לחוק;

"חברה" – חברה אשר הון מניותיה כולל מניות רדומות;

"יום עסקים" – יום שבו רוב הבנקים בישראל פתוחים לקהל;

"מניות רדומות" – כמשמעותן בסעיף 308, לרבות מניות כאמור בסעיפים 181, 333 ו-340 לחוק;

"מסלקת הבורסה" – מסלקה של בורסה בישראל.

העברת דיבידנד

  1. חברה המחלקת דיבידנד לבעלי מניותיה באמצעות מסלקת הבורסה, תעביר למסלקת הבורסה, באמצעות החברה לרישומים, סכום שאינו כולל דיבידנד לבעלי מניות רדומות, ככל שהם ידועים לה, ובלבד שהגישה, ביום העסקים הראשון לאחר המועד הקובע, לחברה לרישומים, למסלקת הבורסה ולחבר הבורסה שבאמצעותו מוחזקות המניות הרדומות, הודעה בכתב הכוללת פרטים אלה:

(1)  שם חבר הבורסה המחזיק במניות הרדומות;

(2)  מספר החשבון אצל חבר הבורסה אשר בו מוחזקות המניות הרדומות;

(3)  כמות המניות הרדומות במועד הקובע בכל חשבון שבו מוחזקות המניות הרדומות.

שמירת זכויות

  1. אין בתקנות אלה משום מתן זכות לקבלת דיבידנד על ידי מי שאינו זכאי לכך על פי כל דין ואין בהן כדי לפגוע בזכות לתבוע השבת דיבידנד ממי שלא היה זכאי לקבלו על פי כל דין.

תחילה

  1. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ז' בשבט תשס"ב (20 בינואר 2002)                        מאיר שטרית

שר המשפטים

* פורסמו ק"ת תשס"ב מס' 6149 מיום 31.1.2002 עמ' 381.

משרד עורכי דין חברות  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  שירותים משפטיים לחברות • עורך דין הקמת חברה