חקיקה

חקיקה

אזרחי-

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984

חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982

תקנות החוזים האחידים, תשמ"ג-1983

חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965

חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

חוק המתנה, תשכ"ח-1968

חוק הערבות, תשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979

חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006

פקודת השטרות [נוסח חדש]

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980

 

מסחרי- 

חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012

 

קניין

חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971

חוק זכויות יוצרים, תשס"ח- 2007

חוק המיטלטלין, תשל"א-1971

חוק המכר, תשכ"ח-1968

 

חברות- 

חוק החברות, תשנ"ט-1999

פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983

תקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001

תקנות החברות (אישור חלוקה), תשס"א-2001

תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002

תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תש"ס-1999

תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000

תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000

תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע-2010

תקנות החברות (העברת דיבידנד באמצעות מסלקת הבורסה), תשס"ב-2002

תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005

תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000

תקנות החברות (הקלות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל), תש"ס-2000

תקנות החברות (הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב), תשע"ב-2012

תקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג-2013

תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000

תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981

תקנות החברות (מיזוג), תש"ס-2000

תקנות החברות (סדרי רישום של המחאת זכות), תש"ל-1970

תקנות החברות (סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל), תשע"ו-2016

תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006

תקנות החברות (פירוק), תשמ"ז-1987

תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), תשס"ד-2004

תקנות החברות (תחולה על חברה לתועלת הציבור שהיא חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית), תשס"ח-2008

תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

תקנות החברות (תקופת תוקף החלטה לפי סעיף 121 לחוק), תשע"ו-2016

 

 

מקרקעין- 

חוק המקרקעין

חוק המיטלטלין, תשל"א-1971

חוק המכר, תשכ"ח-1968

חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974

חוק המשכון, תשכ"ז-1967

חוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960

חוק רשות מקרקעי ישראל

חוק המקרקעין (החלפת ספק גז)

פקודת הסדר זכויות במקרקעין

חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

תקנות המקרקעין (אגרות)

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום)

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חילוף זכויות במקרקעין)

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת שווי רכישה לענין אופציה במקרקעין)

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי)

 

נזיקין וביטוח-

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מסירת מידע מהקרן), תש"ע-2010

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), תשל"ו-1976

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), תשל"ח-1978

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), תשמ"ט-1989

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012

 

משפחה וירושה- 

חוק הירושה, תשכ"ה-1965

תקנות הירושה, תשנ"ח-1998

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973

חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991

חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963

חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951

חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 

משרד עורכי דין  •  עורך דין מסחרי •  עורך דין חברות •  עורך דין אזרחי • עורך דין מקרקעין • עורך דין משפחה